Senast ändrad: 2021-05-11
Godkänd: 2021-05-11

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2019-2020. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-3. Se alltid KTHs hemsida för information om senaste fastställd utbildningsplan.

Utbildningen till högskoleingenjör i Byggteknik och design utbildar för arbete inom byggområdet såsom hus och anläggningsprojektering, husproduktion, anläggning och/eller fastighetsutveckling/förvaltning.

Utbildningen ska ge studenten baskunskaper inom ämnesområdet och god orientering i styrande moment såsom: projektering, produktion och fastighetsutveckling/förvaltning av byggnader samt anläggningar. Stor vikt läggs på att ge insikter genom ämnesintegrering samt återkopplingar till ekonomi och juridik. Vidare syftar utbildningen till att ge studenten medvetenhet om hållbart byggande, hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö.

För att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar dessa medför skall studenten ha tillägnat sig förmågan att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling i det "livslånga lärandet" såväl inom det egna som inom nya ämnesområden.

Kunskap och förståelse

Efter utbildningen skall den studerande:

  • ha förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper inom naturvetenskapliga ämnen som matematik och mekanik
  • kunna tillämpa grundläggande fackinriktade kunskaper med hänsyn taget till produktion och förvaltning inom tex. byggteknik, konstruktionsteknik.
  • Kunna tillämpa databaserade ingenjörsverktyg så som CAD och övriga förekommande dataprogram för visualisering av byggnader, anläggningar och installationer, fastighetsdokumentation  samt modulering inom BIM.
  • ha kunskaper om anläggningsteknik tex väg, VA, geovetenskaper och grundläggningsmetoder

  • ha kännedom om svensk bygg- och miljölagstiftning såsom bl.a. Plan- och bygglagen, byggnormer samt energilagstiftning och arbetsmiljölagstiftning och upphandlingsformer
  • ha kunskap om byggsektorns aktörer och arbetsformer
  • ha grundläggande kunskaper om bygglogistik och industriellt byggande
  • ha kunskaper i ledarskap, byggstyrning och entreprenörskap

Färdigheter och förmågor

Efter utbildningen skall den studerande:

   • ha förmåga att i projektering också förstå koppling till produktionsteknik beträffande byggteknik, anläggning, konstruktion, installation och arkitektur (förståelse för betydelsen av information och samverkan)
   • självständigt kunna lösa vanligen förekommande tekniska problem inom byggtekniska områden
   • ha färdigheter i byggekonomi, logistik, industriellt byggande och organisation
   • ha färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt, på svenska, samt förmåga att arbeta effektivt i projekt
   • ha möjlighet att söka till masterprogram 120 hp inom samhällsbyggnad på KTH, och att ansöka till senare del av civilingenjörsprogram 300hp i Sverige.
   • Värderingsförmåga och förhållningssätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter utbildningen skall den studerande:

 • äga medvetenhet om hur byggandet påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö
 • äga medvetenhet om betydelsen av hållbart byggande
 • ha kännedom om effekter av verksamheten för människa och miljö