Utbildningens genomförande

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-11-02
Godkänd: 2017-11-02

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i terminer, perioder med mera är beskrivet på Studentwebben http://www.kth.se/student/schema/1.1007 

Gemensamt basblock. Det gemensamma basblocket, som utgörs av kurser i matematik, programmering, datornätverk, ingenjörsmetodik, dator- och digitalteknik är gemensamt för alla högskoleingenjörsprogram inom Skolan för informations- och kommunikationsteknik och ska ge den studerande grundläggande kunskaper inom matematik och informationsteknik. Basblocket innehåller 75 hp.

Programspecifikt block. Det programspecifika blocket, som påbörjas i årskurs 1 och fortsätter i årskurs 2 utgörs av kurser inom ellära, analog elektronik, inbyggda system, signalbehandling, reglerteknik och utveckling av elektronikprodukter. För närvarande uppgår det programspecifika blocket i årskurs 1 och 2 till 45 hp. Tredje årskursen består av ett examensarbete om 15 hp, 7,5 hp valfria kurser och 37,5 hp obligatoriska kurser.

Valbara eller valfria kurser. Valbara kurser är de kurser som erbjuds ordinarie studerande med viss platsgaranti och som ingår i programmets kurslista. De valfria kurserna kan vara andra KTH-kurser eller kurser från andra högskolor och universitet. Sådana kurser kan efter ansökan hos programansvarig lärare tillgodoräknas mot valbar kurs. De valbara kurserna skall läsas efter det att den studerande antagits till högskoleingenjörsutbildningen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Uppflyttningsvillkor

Uppflyttningsvillkor för studerande på Elektronik och datorteknik:

  • Från årskurs 1 till årskurs 2 – 45 högskolepoäng ur årskurs 1
  • Från årskurs 2 till årskurs 3 – 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2. 

Kursregistrering görs innan tredje veckan på kursen för de anmälda studenter som deklarerat att de avser följa kursen.

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan tillgodoräkna sig de kurserna i examen. De kurser som skall tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs redan läst vid KTH. För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas. 

Policy för tillgodoräknande finns i KTHs regelverk:

http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer/policy-for-tillgodoraknande-av-hogskoleutbildning-inklusive-bedomning-av-reell-kompetens-1.27200

Utlandsstudier

För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet gäller följande:

  • Maximalt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2
  • Maximalt tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3.

För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna. 

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Detta kan utföras vid en institution inom KTH, i industrin eller vid annan högskola/universitet i Sverige eller utomlands. I samtliga fall skall en examinator finnas vid KTH. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av en examinator och registreras på institutionen. För att påbörja examensarbetet är det önskvärt att man med godkänt resultat avslutat samtliga kurser i utbildningen, dock lägst 120 hp. Examensarbetet skall genomföras inom programmets ämnesområde och vara en förlängning och/eller en fördjupning med avseende på akademiska preferenser eller praktiska och ingenjörsmässiga preferenser.

Examensarbetet betygssätts i skalan P/F (Pass/Fail). För godkänt betyg skall det självständiga arbetet uppvisa hög kvalitet som prövas mot de för arbetet relevanta nationella examensmålen, ofta samtliga nationella examensmål. Direktiv och kriterier för godkänt och betyg finns på:

KTH övergripande:
https://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/overgripande-riktlinjer-for-examensarbetskurser-gemensamma-mal-och-bedomningskriterier-galler-fr-o-m-2015-07-01-1.551506.

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

Villkoren för examen är uppfyllda i och med att kursfordringarna i programmet är uppfyllda. Examen benämns ”Högskoleingenjörsexamen”. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram, Elektronik och datorteknik, som den studerande genomgått. Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.

KTHs lokala examensordning http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227.