Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik (TIEDB), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-11-02
Godkänd: 2017-11-02

Syftet med högskoleingenjörsutbildningen på KTH är att utveckla de studerande till högskoleingenjörer av god internationell klass, för att tillgodose samhällets behov av kompetens för användning och utveckling av teknik. Utbildningen skall vara så avvägd att den nyutexaminerade högskoleingenjören är väl förberedd för att efter utbildningen påbörja sin yrkesverksamhet, men också har en god grund för fortsatt egen utveckling.

För högskoleingenjörsutbildningarna gäller särskilt att de skall ge kunskaper och färdigheter inom tillämpad matematik, grundläggande och tillämpade tekniska ämnen, datorsystem och dess användning samt kunskap om och förståelse för teknikens och ingenjörsarbetets allmänna förutsättningar.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden för elektronik och datorteknik och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdigheter och förmågor

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar rörande elektronik och datorteknik.
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

För att få högskoleingenjörsexamen från programmet Elektronik och datorteknik ska studenten

 • kunna tillämpa metoder för att konstruera, implementera, dokumentera och underhålla system som integrerar både hård- och mjukvara
 • ha tillägnat kunskap inom närliggande områden, till exempel kommunikationsteknik och reglersystem för att kunna skapa inbyggda system för dessa tillämpningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen skall studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För övrigt se KTH:s lokala examensordning: http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/1.27227.