Utbildningens genomförande

Masterprogram, innovativ uthållig energiteknik (TIEEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2017-11-13
Godkänd: 2017-12-06

Utbildningens upplägg

Programmets struktur

Antagna studenter kan inleda studier vid ett partneruniversitet i enlighet med konsortiumavtalet. Rörligheten utförs enligt ett ”ett år + ett år format”. Val av studieplats den första terminen görs av sökanden vid antagningstillfället. Studenter på programmet måste tillbringa minst ett helt läsår vid vardera av två deltagande universitet. Studierna avslutades med en fjärde termin där studenten genomför ett examensarbete under 5-6 månader. Alternativ för forskningförberedande kurser finns.
Läsåret för högre utbildning vid KTH består av 40 veckor fördelat på fyra perioder, var och en innehållande minst 35 dagars undervisning, följt av en veckas tentaperiod.
Det finns tre omtenta-perioder, i början av januari, juni och augusti.
 
För mer information om läsåret, Se KTHs regelverk: www.kth.se.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

En lista över programkurser finns via länkarna under avsnittet "Studiespår", för Energsystemspåret respektive Bioenergispåret. Studenten måste anmäla sig till de individuella kurserna i enlighet med de regler som gäller för varje partneruniversitet.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då programmet är ett resultat av ett samarbetsavtal mellan KTH och fem andra nordiska universitet kan andra typer av betygssystem också komma att användas.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering
Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser läsa. Anmälan till kurs görs via www.antagning.se alternativt www.universityadmissions.se

Anmälan till kurser inom program

Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser läsa. Anmälan till kurs görs via www.antagning.se alternativt www.universityadmissions.se

• 1 - 15 maj inför höstterminen
• 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande inte gör sin anmälan via www.antagning.se alternativt www.universityadsmissions.se,  beaktas ansökan endast i mån av plats. Studenten får information om hur anmälan görs från utbildningskansliet.

För att få studera vidare från termin 1 till termin 2:
ska studenten ha tagit minst 22 poäng i slutet av tentamensperioden i januari och ska ha försökt att klara alla de obligatoriska uppgifter (beräkningar, simuleringar, laboratorium)  som föreligger i samtliga kurser. Minst 80% av dessa obligatoriska uppgifter ska ha blivit godkända.
För att få studera vidare från termin 2 till termin 3:
ska minst 50 högskolepoäng ha tagits i slutet av tentamensperioden i augusti, alla inlämningsuppgifter ha lämnats in och minst 80% av dessa ha blivit godkända.
För att få studera från termin 3 till termin 4:
ska minst 80 högskolepoäng ha uppnåtts i slutet av tentamensperioden i januari, alla inlämningsuppgifter ska ha lämnats in och minst 90% av dessa ha blivit godkända.

Individuell studieplan
Den student som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.
Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidsstudier.
Se KTHs regelverk: www.kth.se.

Tillgodoräknanden

Högskolepoäng från kurser på annat universitet / högskola både i Sverige och utomlands kan, under vissa omständigheter, tillgodoräknas som en del av programmet. Studenter som vill tillgodoräkna tidigare högskolestudier ska lämna in en ansökan till programkommittén.

Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

KTHs policy för tillgodoräknande finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Examensarbete

Examensarbetet motsvarar 30 hp.
För att påbörja examensarbetet skulle studenten ha erhållit minst 80 hp kurspoäng, ha lämnat in samtliga inlämningsuppgifter och fått godkänt på minst 90% av dem (enligt beskrivningen "Villkor för deltagande i programmet" ovan) .

För att uppfylla kraven för att erhålla en masterexamen måste examensarbetet vara en del av de obligatoriska fördjupningsstudierna, på avancerad nivå, inom huvudinriktningen för utbildningen. Ämnet för examensarbetet måste godkännas av programkommittén.
Examensarbetet kan utföras på ett företag, samhällsorganisation, myndighet eller på en av partneruniversiteten.

Examensarbetet betygsätts enligt skalan A-F som alla andra kurser. Andra partneruniversitet kan ha särskilda krav för examensarbetet.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen 120 högskolepoäng finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

Ansökan om examen
Den studerande måste ansöka om examen. Ansökan ska göras genom personlig inloggning på KTHs webb där "Examensansökan" finns under rubriken Program.

Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav

• minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits) Teknologie masterexamen

Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning www.kth.se