Senast ändrad: 2010-01-22
Godkänd: 2010-03-15

Programmets syfte är att förbereda studenterna för en yrkesverksamhet som högskoleingenjör inom företrädesvis den elektrotekniska sektorn med inriktning mot elektronik, datateknik och mekatronik. Genom utbildningen ska studenterna erhålla tvärvetenskapliga kunskaper och problemlösarkompetens som gör blivande högskoleingenjörer insatta i processen från användar­krav till färdig produkt.

Den utexaminerade högskoleingenjören skall kunna arbeta inom ett brett fält av teknisk verksamhet omfattande projektledning, konstruktion, automatisering, underhåll, marknads­föring och försäljning, såväl som design av ”smarta” produkter.

Med dessa kunskaper och genom att lära sig använda teknikvetenskapliga informationskällor ges högskoleingenjören en god grund, för såväl fortsatt personlig utveckling som det "livslånga lärandet" inom både egna och nya ämnesområden.

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen gäller följande mål för högskoleingenjör från Elektroteknik vid KTH...

Kunskap och förståelse

  • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom datateknik och elektronik

Färdigheter och förmågor

  • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa problem inom elektrotekniska områden
  • kunna tillämpa förvärvade kunskaper inom analog- och digitalteknik, programmering och reglerteknik vid konstruktion och underhåll av inbyggda produkter och system
  • visa grundläggande kunskaper i matematik samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modellera, simulera eller utvärdera skeenden utifrån relevant information
  • visa brett kunnande inom mekatroniska system och goda insikter i robotteknikens möjligheter och begränsningar 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga och insikt i betydelsen av lagarbete och samverkan, i mångkulturella och mångdisciplinära projektgrupper
  • visa förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån både tekniska, etiska och ekonomiska aspekter
  • visa kunskaper om produkter och systems utformning för att bäst anpassas till människans önskemål och behov och med hänsyn till miljöaspekter

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk.