Utbildningens mål

Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2010-03-15
Godkänd: 2010-03-15

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta masterprogram. Den som utexamineras från masterprogrammet ska …

Kunskap och förståelse

 • visa på djupa kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik inom ett valt teknikspår  (avancerad nivå)
 • visa djup kunskap inom industriell ekonomi samt om relationen teknik-ekonomi-ledarskap
 • visa kunskap om hur ekonomiska verksamheter och dess legala och institutionella ramar kan beskrivas, mätas, förändras och förvaltas samt visa kunskap om hur olika typer av etablerad och ny teknologi kan stödja eller vidareutveckla verksamheter
 • visa kunskap om etablerade metoder, modeller och teorier inom managementområdet för att planera, följa upp och leda samt resultat- och kvalitetsbedöma olika typer av industriella och teknikbaserade verksamheter
 • visa kunskap om ledning och utveckling av verksamheter utgående från och med förståelse för olika intressenter – såsom: aktieägare, kunder, medarbetare, samhälle och miljö, samt visa insikt om möjliga konfliktområden.
 • visa kunskap om vetenskapliga redskap för att analysera, bearbeta och värdera fakta samt kännedom om hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevant vetenskapliga, yrkesmässiga/professionsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden
 • visa förmåga att analysera, formulera och hantera tekniska problem, ur ett systemperspektiv, med en helhetssyn på deras livscykel, från idé/behov till specifikation, utveckling, drift och avveckling samt förmåga sätta ramar, bestämma nödvändig resursåtgång och att leda processer för problemlösning och realisering
 • visa förmåga att bedöma om föreslagna tekniska system och verksamheter bidar till en utveckling mot ett hållbart samhälle.
 • visa förmåga att leda personal och verksamheter på olika organisatoriska nivåer, inom olika typer av organisatoriska livscykelstadier, inom olika typer av verksamhetslogiker
 • visa förmåga att sälja och förhandla och agera konsultativt inom det valda teknikområdet och inom industriell ekonomi samt inom gränsytan där emellan

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha ett reflekterande förhållningssätt till ansvarstagande och till etiska frågor inom tekniska organisatoriska, ekonomiska,, ekologiska och samhälleliga system
 • visa medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden påverkar definition och bedömningar av tekniska, organisatoriska och ekonomiska problem
 • visa ett kritiskt förhållningssätt till etablerade managementmetoder, -modeller och -teorier samt till hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se