Senast ändrad: 2018-11-08
Godkänd: 2018-12-16

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta masterprogram. Den som utexamineras från masterprogrammet ska …

Kunskap och förståelse

 • visa djupa kunskaper om vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet i teknik inom en vald teknikspecialisering, samt i industriell ekonomi.
 • visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete för teknikområdet Industriell ekonomi.
 • visa djupa kunskaper om hur olika typer av etablerad och ny teknologi kan stödja eller vidareutveckla verksamheter.
 • visa kunskap om ledning och utveckling av verksamheter utgående från både olika intressenter och olika perspektiv, samt visa insikt om möjliga konfliktområden i relation till detta.
 • visa djupa kunskaper om etablering, ledning, planering, uppföljning och affärsutveckling av olika typer av industriella och teknikbaserade verksamheter.
 • visa djupa kunskaper om metoder och vetenskapliga verktyg för att analysera, beräkna, bearbeta och värdera fakta i gränslandet mellan teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga och yrkesmässiga bedömningar.
 • visa förmåga att analysera, formulera, tillämpa och utveckla tekniska och ekonomiska problem ur flera olika perspektiv, bland annat systemperspektivet.
 • visa förmåga att sätta ramar, bestämma resursåtgång samt leda processer för problemlösning och genomförande.
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt, i dialog med olika grupper, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • visa förmåga att bedöma huruvida tekniska system och verksamheter bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ha ett reflekterande förhållningssätt till ansvarstagande och etiska frågor inom tekniska organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och samhälleliga system.
 • visa medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden påverkar definition och bedömningar av tekniska, organisatoriska och ekonomiska problem.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för att fortlöpande utveckla sin kunskap och kompetens.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se