Senast ändrad: 2012-09-12
Godkänd: 2012-09-12

Avslutad kandidatexamen, som motsvarar en svensk kandidatexamen (180 hp), från ett universitet som erkänns av regeringen eller ackrediteras av annan erkänd organisation. En kandidatexamen i naturvetenskap eller teknik krävs för de flesta program.

Undantag från kravet på grundexamen kan ges, om examenskravet på grundnivå bedöms vara uppfyllt senast vid registrering på det sökta programmet. Information om undantag skall meddelas i antagningsbeskedet. Intyg från universitet/högskola, som styrker att pågående utbildning kommer att leda till en behörighetsgivande examen, måste bifogas anmälan.

Ansökningar från sökande som läser längre tekniska utbildningar och som har genomgått kurser motsvarande 180 hp, kommer att bedömmas från fall till fall.

Språkkunskaper

Sökande måste kunna visa goda kunskaper i skriven och talad engelska. Om kraven är högre ställda vid ett av partneruniversiteten än på KTH, kan det påverka KTH:s beslut om antagning. Kraven får dock inte vara lägre än de krav som presenteras nedan.

För behörighet till engelskspråkiga masterprogram krävs Engelska B (eller motsvarande). Det kan uppfyllas genom att ta ett test. Följande resultat accepteras av KTH.

• TOEFL paper based test, totalpoäng minst 575, 4.5 i skrivsektionen

• TOEFL internet based test, totalpoäng om minst 90, 20 i skrivsektionen

• IELTS poäng om minst 6.5, med inget resultat lägre än 5.5 (endast Academic Training accepteras)

• University of Cambridge ESOL Examinations (minimum grade C):

• Certificate in Advanced English

• Certificate of Proficiency

• Diploma of English Studies

Vissa studentgrupper kan undantas från testkravet, för mer information se hemsidan för den specifika programminriktningen.

Särskilda behörighetskrav

Smart Cities (SMCS)

Högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis elektroteknik eller maskinteknik. Annan motsvarande utbildning på grundnivå inom naturvetenskap eller industriell ekonomi kan även vara behörighetsgivande.

En GPA för studierna på grundnivå på minst 75% av det maximala värdet.

GRE (Graduate Record Examination Genereal Test) resultat på minst 450 i muntlig framställan, 4.1 i analytisk skrivförmåga och 650 i kvantitativ förmåga.

Renewable Energy (RENE)

Högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis maskinteknik eller kemiteknik. Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på grundnivå kan även vara behörighetsgivande.

Kurser i teknisk termodynamik, värmeöverföring och teknisk strömningsmekanik  (minst 6 hp) ingår i behörighetskraven .

Nuclear Energy (NUEY)

Kandidatexamen i Tekniks fysik, Maskinteknik, Materialteknik, Kemiteknik eller Energiteknik

Urval

Urvalsprocessen koordineras av det koordinerande universitetet för varje spår. Urvalsprinciperna är i överensstämmelse med KTH’s antagningsordning.