Senast ändrad: 2021-12-21
Godkänd: 2021-12-21

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Inom European Institute of Innovation and Technology (EIT) deltar KTH i Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy. Masterprogrammet i Innovativ energiteknik är gemensamt for alla utbildningar inom EIT KIC InnoEnergy. InnoEnergy ger ett antal utbildningar på mastersnivå med betydande inslag av innovation och entreprenörskap. Alla dessa utbildningar sker i samverkan med flera andra universitet inom InnoEnergy samt medverkande företag vilka erbjuder studenterna praktik (internship). 

Masterprogrammet i Innovativ energiteknik erbjuder en teknisk komponent i traditionell mening i kombination med affärsverksamhet och entreprenörskap i syfte att utbilda nya ingenjörer med antingen en bred överblick över energiområdet eller en specialiserad utbildning i ett tematiskt område.

Masterprogrammet i innovativ energiteknik genomförs vid två universitet. Placeringen för år två är preliminär och kan ändras beroende på val av inriktning på studierna. Studenten kan ansöka om "double degrees" från dessa universitet efter genomförda studier.

För de olika inriktningarna finns följande mobilitetsmöjligheter:

Smart Städer (SMCS)

År 1: KULeuven, KTH
År 2: KULeuven,  KTH, UPC, Grenoble INP
Smarta Elektriska Nätverk och System (SENS)
År 1: KTH
År 2: INP Grenoble, KU Leuven, TU/e Eindhoven och UPC Barcelona
Förnybar energi (RENE)
År 1: ParisTech, IST, UPC, KTH
År 2: ParisTech, IST, UPC, KTH
Kärnenergi (NUEY)
År 1: KTH, UPC

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen (spårberoende) och det uppmuntras att koppla examensarbetet till industrin.

Examen

Examen benämns ”Teknologie masterexamen”, engelsk översättning ”Degree of Master of Science (120 credits)”. Huvudområdet anges i examensbevisets textdel.

De studerande som examineras från programmet får en examen från KTH och från det andra universitet där de har läst en del av programmet. De dubbla examina kompletteras med ett InnoEnergy certifikat som dokumenterar de specifika inlärningsmålen som uppfyller EIT:s kvalitetsmål.