Senast ändrad: 2008-04-30
Godkänd: 2008-04-30

Högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik utbildar för arbete inom ett brett fält inom kemisk och kemiteknisk verksamhet.

Utbildningen har en teoretisk-praktisk profil och den utexaminerade ska kunna använda och vidareutveckla ny teknik inom det kemiska och kemitekniska området. Vidare syftar utbildningen att ge studenten medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

För att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall studenten ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden.

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt