Senast ändrad: 2011-02-25
Godkänd: 2011-02-25

Högskoleingenjörsprogrammet i Kemiteknik utbildar för arbete inom ett brett fält inom kemisk och kemiteknisk verksamhet.

Utbildningen har en teoretisk-praktisk profil och den utexaminerade ska kunna använda och vidareutveckla ny teknik inom det kemiska och kemitekniska området. Vidare syftar utbildningen att ge studenten medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt om samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

För att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall studenten ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och getts en god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden.

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden för fysikaliska och kemiska förlopp, olika energislag och dess omvandling samt betydelsen av kemiska, termodynamiska och kinetiska aspekter för kemiska reaktions- och processvägar
 • kunna tillämpa relevant kunskap i matematik, naturvetenskap och teknik inom kemi- och kemiteknikområdet
 • ha kännedom om svensk och internationell kemisk industri samt om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Färdigheter och förmågor

 • självständigt kunna formulera, analysera och hantera tekniska problem inom kemi och kemitekniska områden
 •  visa förmåga att bedöma rimligheten hos erhållna lösningar samt jämföra och värdera alternativa lösningar
 • visa goda laborativa färdigheter och kunskaper om säker kemikalihantering
 • ha förmåga att i laboratorieskala och i större skala planera, genomföra och utvärdera experiment
 • visa förmåga att samverka med andra människor samt att arbeta effektivt i projekt 
 • ha färdigheter att kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper på svenska samt tillgodogöra sig engelskspråkig litteratur
 • visa färdighet att utnyttja datorverktyg för beräkningar och informationssökning
 • på grundval av kemiska och kemitekniska kunskaper kunna bedöma en verksamhets eller produkts miljökonsekvenser och att välja och utveckla åtgärder för att eliminera eller begränsa skadliga effekter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna söka och kritiskt granska information
 • kunna ta ställning till frågor av vetenskaplig, samhällelig och etisk natur inom sitt yrkesområde
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens