Senast ändrad: 2014-04-09
Godkänd: 2014-04-09

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen skall en högskoleingenjör som utexaminerats från Maskinteknik, KTH

Kunskap och förståelse

 • kunna tillämpa grundläggande fackinriktade kunskaper inom t.ex. materialteknik, hållfasthetslära, produktionsteknik, el- och styrteknik samt datorbaserade ingenjörsverktyg som t.ex. CAD.
 • visa grundläggande kunskaper i matematik och naturvetenskap samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modellera, simulera och utvärdera skeenden utifrån relevant information

Färdigheter och förmågor

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom utbildningsområdet
 • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa problem inom maskintekniska områden med hänsyn till rådande möjligheter och begränsningar
 • visa förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån tekniska, etiska och ekonomiska aspekter
 • visa förmåga och insikt i betydelsen av lagarbete och samverkan i mångdisciplinära och mångkulturella projektgrupper
 • kunna medverka i nyttjande och införande av ny teknik, där det handlar om att utforma produkter, processer och arbetsmiljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa kunskaper om hur produkters och systems utformning bäst kan anpassas till människans önskemål och behov med hänsyn till miljöaspekter
 • ha medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov
 • ha medvetenhet om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö
 • för att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför skall studenten ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och ha en god grund för fortsatt personlig utveckling och det livslånga lärandet både inom det egna såväl andra som nya ämnesområden

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se