Senast ändrad: 2017-11-10
Godkänd: 2017-11-10

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder hämtas från KTH:s regelverk, www.kth.se
Hänvisning till läsårsindelning i KTH:s regelverk, www.kth.se

Utbildningens struktur

Läsåret indelas i 4 läsperioder och normalt läses flera kurser parallellt. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen består av obligatoriska kurser under de första två åren. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Inom programmet ges 2 inriktningar, Industriell ekonomi och produktion samt Innovation och design.

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

Årskurs 1

En inledande kurs ger studenten perspektiv på teknik och ingenjörsrollen samt grunder i projektarbetsmetodik, gruppdynamik och presentationsteknik. Grundläggande kurser i matematik, materiallära, produktionsteknik, programmering, mekanik, och CAD är den kärna av baskurser som hör till första året.

Årskurs 2

Under andra året läser samtliga inriktningar kurser inom de teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Under året börjar inriktningarna. Inriktningarna beskrivs utförligare i bilaga 2.

Årskurs 3

Under tredje året ges inriktningsspecifika kurser, vissa av dessa är villkorligt valfria kurser. Möjlighet finns att välja andra kurser under förutsättning att dessa har relevans för programmets utbildningsmål och ska godkännas av programansvarig.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Kursanmälan och terminsregistrering

På höstterminen sker terminsregistrering i samband med inskrivning. Kursregistrering gör den studerande via den ”personliga menyn” på www.kth.se
En förutsättning för att få delta i studierna är att den studerande varje höst och vår gör en anmälan till kurser inför kommande termin. Kursanmälan görs via www.antagning.se, mellan den 1 och 15 november respektive 1 och 15 maj.
Dessutom ska den studerande göra en termins- och kursregistrering i anslutning till varje terminsstart via ”den personliga menyn” på www.kth.se
Val till respektive inriktning görs inför termin 4 enligt KTH:s anvisningar.

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti. Studerande som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. 

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 skall vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti. Studerande som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.
För examensarbete, se separat rubrik.

Tillgodoräknanden

Student vid Maskinteknikprogrammet har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.
KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk, www.kth.se

Utlandsstudier

Studenter vid Maskinteknikprogrammet har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan normalt inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbetet utomlands.

Sista ansökningsdag se www.kth.se

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Handledare utses av examinator

KTH:s regler för examensarbeten finns i KTH:s regelverk, www.kth.se

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (eng. Bachelor of Science in Engineering, Degree Programme in Mechanical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.
Ansökan om examen görs enligt KTH:s anvisningar, se www.kth.se

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se