Senast ändrad: 2020-11-17
Godkänd: 2021-01-13

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen skall en högskoleingenjör som utexaminerats från
Maskinteknik, KTH:

Kunskap och förståelse

 • kunna tillämpa grundläggande fackinriktade kunskaper inom t.ex. materialteknik, hållfasthetslära, produktionsteknik, el- och styrteknik samt datorbaserade ingenjörsverktyg som t.ex. CAD
 • visa grundläggande kunskaper i matematik och naturvetenskap samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modellera, simulera och utvärdera skeenden utifrån relevant information

Färdigheter och förmågor

 • visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör inom utbildningsområdet
 • visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera, formulera och lösa problem inom maskintekniska områden med hänsyn till rådande möjligheter och begränsningar
 • visa förmåga att hantera och forma hållbara produkter, processer och system utifrån tekniska, etiska, ekonomiska och samhälleliga aspekter
 • visa förmåga och insikt i betydelsen av lagarbete och samverkan i mångdisciplinära och mångkulturella projektgrupper
 • kunna medverka i nyttjande och införande av ny teknik, där det handlar om att utforma produkter, processer och arbetsmiljö

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa kunskaper om hur produkters och systems utformning bäst kan anpassas till människans önskemål och behov med hänsyn till miljöaspekter
 • ha medvetenhet om hur tekniken påverkar samhället med hänsyn till människors förutsättningar och behov
 • ha medvetenhet om samhällets mål avseende resurshushållning, ekonomi och miljö
 • ha tillägnat sig förmåga att sätta sig in i nya teknikområden och ha en god grund för fortsatt personlig utveckling och det livslånga lärandet både inom det egna såväl som andra nya ämnesområden detta för att kunna följa den allt snabbare tekniska utvecklingen och de förändringar denna medför