Utbildningens mål

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull VT2014

Senast ändrad: 2016-05-25
Godkänd: 2016-05-25

Utbildningen Medicinsk teknik är ett tvärvetenskapligt program som bedrivs i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI). På detta program läser man samma grundläggande tekniska och naturvetenskapliga kurser som på programmet Elektroteknik, men i stället för att läsa fördjupningskurser breddar man sin utbildning genom att läsa kurser i anatomi och fysiologi och medicintekniska kurser, som Medicinsk mätteknik, Medicinsk bildbehandling och Medicinteknisk verksamhet.

Målet är att utbilda ingenjörer som har både grundläggande medicinska och tekniska kunskaper och som därigenom kan vara en länk mellan industrin och läkare och vårdpersonal, antingen på sjukhusen eller i den industri som tillverkar medicinteknisk apparatur, exempelvis med drift, inköp, underhåll, utveckling eller utbildning.

Med dessa kunskaper och genom att lära sig använda teknikvetenskapliga informationskällor skall utbildningen ge god grund för fortsatt personlig utveckling och det "livslånga lärandet" både inom det egna och inom nya ämnesområden.

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall en högskoleingenjör som utexaminerats från Medicinsk teknik vid KTH visa:

Kunskap och förståelse

  • grundläggande kunskap inom datateknik/programutveckling och elektronik samt förstå grundläggande begrepp inom det medicinska området
  • kunskap om vårdens organisation och förutsättningar samt relevant lagstiftning
  • brett kunnande och i vissa områden fördjupning inom medicinsk teknik
  • grundläggande kunskaper i matematik samt förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att modulera, simulera eller utvärdera skeenden utifrån relevant information.

Färdigheter och förmågor

  • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem
  • förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån både tekniska, etiska och ekonomiska aspekter
  • förmåga att arbeta i mångkulturella och mångdisciplinära projektgrupper som innehåller såväl tekniker som icke-tekniker samt kunna förmedla sina resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunskaper om produkter och systems utformning för att bäst anpassas till människans önskemål och behov och med hänsyn till miljöaspekter
  • ansvarstagande och känsla för etik vad gäller tekniska, medicinska, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga frågeställningar.
  • medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden påverkar definition och bedömningar av tekniska och medicinska problem