Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2013-02-21
Godkänd: 2013-02-25

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier.
Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå.
Undervisningen är i huvudsak på svenska.
Vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska samt viss kurslitteratur är på engelska.