Senast ändrad: 2018-04-27
Godkänd: 2018-04-27

Syftet med programmet är att anlägga en praktisk och teoretisk bas för arbete med design, utveckling och utvärdering av interaktiva och medietekniska produkter och tjänster. Samtidens komplexa medielandskap är alltmer beroende av expertkunnande inom exempelvis signalbehandling med strömmande video, sociala medier, behandling av ljud och musik, design för olika typer av fysiska interaktionsplattformar, avancerad datavisualisering samt medieteknik ur ett hållbarhetsperspektiv. Utbildningen ger bred näringslivsorienterad kompetens, med möjlighet till forskningsnära specialisering inom ovannämnda områden.

Kunskap och förståelse

Masterprogrammet i interaktiv medieteknik ger en akademisk fördjupning inom interaktiva lösningar och teknologier, med fokus på design, teknikutveckling och studier av medietekniska lösningar i verklig användning.

Vidare ger programmet den grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att lösa tekniska, organisatoriska, metodologiska, designmässiga och användningsrelaterade problem och utmaningar inom interaktiv medieteknik. Programmet omfattar kunskaper om den tekniska och mångvetenskapliga grund som medierna och deras teknik vilar på.

Studenterna får genom programmet fördjupade kunskaper om människans kognition och perception, om designprocesser och om tekniker och forskning inom multimodala gränssnitt, teorier och metoder för att kunna analysera och förstå en specifik situation och en specifik grupp av användare. Inom ramen för programmet ska särskilt kunskaper om hur man möter olika krav på användargränssnitt för olika typer av tillämpningar och användare ges.

Färdigheter och förmågor

Masterprogrammet i interaktiv medieteknik ska ge studenterna förutsättningar för att med en helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska, organisatoriska och designmässiga lösningar.

Programmet ska ge en grund för vidareutbildning på forskarnivå samt en förmåga att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom området. Studenterna ska i utbildningen utveckla insikt om och förmåga till samverkan i grupper som har satts samman på olika sätt, samt en förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sina färdigheter och förmågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen har målet att den studerande ska kunna värdera kvaliteten av vetenskapliga studier och visa ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till vetenskapliga och ovetenskapliga texter, genom egenutveckling behålla sin professionella förmåga under en yrkeskarriär, följa diskussionen om tekniken i samhället och själv bidra till denna.

Härutöver gäller de liknande mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.