Utbildningens genomförande

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-26
Godkänd: 2020-02-26

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder.

Programmet består av obligatoriska kurser och ett antal spår, varav ett ska väljas. De obligatoriska kurserna och spåret läses delvis parallellt under två år. De obligatoriska kurserna är gemensamma för alla studenter.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs. 

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda. 

Examen

Teknologie masterexamen

Villkor
Student som avslutat det tvååriga masterprogrammet kan ansöka om Teknologie masterexamen. 

Programmet är utformat så att den studerande som vid examen uppfyller de nationella examenskraven och KTH:s examenskrav för teknologie masterexamen, 120 högskolepoäng (hp) har:

  • minst 90 hp utgörs av kurser på avancerad nivå, varav 60 hp (inklusive 30 hp examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.