Senast ändrad: 2021-02-18
Godkänd: 2021-02-18

Utbildningens upplägg

Läsåret
Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningens struktur

För Civilingenjörsexamen med Mastersexamen inom Industriell ekonomi
Utbildningen inleds med ett kurspaket som ger en solid bas inom området Industriell ekonomi. Därtill ges ett paket av villkorligt valfria och valfria kurser vilket möjliggör för erforderliga kurser inom teknik och Industriell ekonomi på avancerad nivå i syfte att avlägga Civilingenjörsexamen inom respektive program på KTH. Dessa kurspaket läses huvudsakligen under termin 1 och 2.

För Mastersexamen inom Industriell ekonomi
Utbildningen inleds med ett kurspaket som ger en solid bas inom området Industriell ekonomi. Därtill ges ett paket av valfria kurser för fördjupning inom teknik och området Industriell ekonomi. Inom det valfria kurspaketet erbjuds kurser för profilering och forskningsförberedande perspektiv inom ämnesområdet Industriell ekonomi. Dessa kurspaket läses huvudsakligen under termin 1 och 2.
Gemensamt för båda spåren ges under termin 3 en fördjupningskurs omfattande 12 hp inom området Industriell ekonomi där stor vikt läggs på genomförande av ett omfattande industriellt projekt samt förberedelser inför examensarbetet.
Examensarbetet ska behandla ett problem inom gränslandet Industriell ekonomi och teknik eller naturvetenskap, med anknytning till det av studenten valda fördjupningsområdet

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska, villkorligt valbara, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs och teknikspår i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.
Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfri kurs kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas, om examenskraven uppfylls.
För valfria kurser gäller följande begränsningar:
• Antalet högskolepoäng som får väljas per termin är begränsat
• Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs eller annan redan tillgodoräknad kurs till betydande del
• Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
• Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Examensarbete

Examensarbete, avancerad nivå

I utbildningen ingår ett examensarbete för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng som vanligen genomförs på vårterminen i årskurs 2.
Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens
särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbetet kan genomföras inom huvudområdet industriell ekonomi, för teknologie masterexamen i industriell ekonomi.

Examen

Kurser som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan ej medräknas inom ramen för de 120 högskolepoäng som ligger till grund för examen.
Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser kan inte ingå i examen.

Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav

  • minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på generell examen på avancerad nivå
Degree of Master of Science (120 credits), Teknologie masterexamen