Senast ändrad: 2021-02-18
Godkänd: 2021-02-18

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som utexamineras från programmet ska:

Kunskap och förståelse

 • Visa omfattande och väsentligt fördjupade kunskaper och förståelse inom området Industriell ekonomi och dess vetenskapliga grund som ett komplement till, och en påbyggnad på, tekniska, matematiska och naturvetenskapliga kunskaper
 • Visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området
 • Visa djupa kunskaper om etablering, ledning, planering, uppföljning och utveckling av framförallt industriella/teknikintensiva företag och organisationer utgående från strategiska val samt om hur dessa val påverkar organisationens effektivitet och dess intressenters bidrag och utbyte
 • Visa djupa kunskaper om vetenskapliga metoder och verktyg för att analysera, beräkna, bearbeta och värdera fakta inom området (inbegripet teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap)

Färdigheter och förmågor

 • Visa förmåga att genom helhetssyn och perspektivväxlingar kritiskt, konstruktivt och kreativt identifiera, formulera, reflektera över, hantera och lösa tekniska, ekonomiska och organisatoriska problem i industriella/teknikintensiva verksamheter såväl var för sig (djup) som tillsammans (sammansatt) samt sätta enskilda verksamheter och teknologier i sitt sammanhang och genom detta bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • Visa förmåga att självständigt, såväl som i grupper med olika sammansättning, omsätta teorier inom Industriell ekonomi till praktiskt handlande och skapa lösningar med beaktande av tekniska och naturvetenskapliga aspekter samt med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, professionella och samhälleliga ställningstaganden för en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.
 • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap inom Industriell ekonomi och teknik samt visa förmåga att analysera, bedöma, hantera, modellera, simulera, förutsäga och utvärdera komplexa skeenden och frågeställningar även med begränsad information
 • Visa sådan färdighet som fodras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
 • Visa beredskap för ett framgångsrikt fullgörande av planerings- och ledningsmässiga uppdrag på olika nivåer inom industriella/teknikintensiva verksamheter såväl självständigt som i grupp
 • Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete inom industriella och teknikintensiva verksamheter
 • Visa insikt i vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för att fortlöpande utveckla sin kunskap och kompetens