Utbildningens mål

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Senast ändrad: 2011-02-21
Godkänd: 2011-03-11

Den som utexamineras från Integrerad Produktdesign (Integrated Product Design) skall:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om produktutvecklingsområdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
 • ha god insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete och kunna använda forskningsresultat inom industriell design eller integrerad produktutveckling
 • ha synnerligen goda kunskaper i produktutvecklingsprocesser och använda olika metoder och verktyg och kritiskt kunna analysera nyttan av dem
 • ha god kännedom om interaktiva egenskaper hos tekniska produkter, och interaktionen mellan tekniska system, människan och den omgivande miljön
 • ha goda kunskaper i metoder för att utveckla ekologiskt och ekonomiskt hållbara produkter
 • ha god grund i natur- och teknikvetenskap med fördjupning på avancerad nivå inom industriell design eller integrerad produktutveckling
 • beskriva olika synsätt på innovation och kunna använda olika innovationsbegrepp i dess sammanhang
 • kunna bedöma och analysera designaspekter i förhållande till företagets mål, marknadens förutsättningar och användarens behov

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att utföra ett innovativt och professionellt produktutvecklingsarbete
 • kunna hantera grundläggande verktyg för kommunikation, visualisering och prototyputveckling
 • kunna ta ansvar för planering, organisering och genomföra ett effektivt produktutvecklingsprojekt- och lagarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra bedömningar av teknikens möjligheter och begränsningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, miljömässiga, mänskliga, samhälleliga, etiska och ekonomiska aspekter
 • visa initiativkraft och innovationsförmåga att ta tillvara teknikens utomordentliga möjligheter för att åstadkomma ett mänskligare och uthålligare samhälle
 • ha god förståelse för den inneboende komplexiteten hos tekniska system och att processen för att utveckla dem oftast är ofullständigt definierad och innehåller motstridiga krav och önskemål
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se