Senast ändrad: 2014-06-09
Godkänd: 2014-06-09

Den som utexamineras från Integrerad Produktdesign (Integrated Product Design) skall:…

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om innovations- och produktutvecklingsområdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
 • ha god insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och kunna använda forskningsresultat inom industriell design, integrerad produktutveckling eller innovation
 • ha synnerligen goda kunskaper i innovations- och produktutvecklingsprocesser och använda olika metoder och verktyg och kritiskt kunna analysera nyttan av dem
 • ha god kännedom om interaktiva egenskaper hos tekniska produkter samt interaktionen mellan tekniska system, ekonomiska system, människan och den omgivande miljön
 • ha goda kunskaper i metoder för att utveckla ekologiskt och ekonomiskt hållbara produkter
 • ha god grund i natur- och teknikvetenskap med fördjupning på avancerad nivå inom teknisk design, integrerad produktutveckling eller produktinnovation
 • kunna bedöma och analysera produktaspekter i förhållande till företags mål, marknadens förutsättningar och användarens behov
 • grundläggande kunskap om forskningsmetodik

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att utföra ett innovativt och professionellt produkt- och/eller affärsutvecklingsarbete
 • kunna hantera grundläggande verktyg för kommunikation, visualisering och prototyputveckling
 • kunna ta ansvar för planering och organisering samt genomföra ett effektivt produktutvecklingsprojekt och lagarbete

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra bedömningar av teknikens möjligheter och begränsningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, miljömässiga, mänskliga, samhälleliga, etiska och ekonomiska aspekter
 • visa initiativkraft och innovationsförmåga att ta tillvara teknikens utomordentliga möjligheter för att åstadkomma ett mänskligare och uthålligare samhälle
 • ha god förståelse för den inneboende komplexiteten hos tekniska system och att processen för att utveckla dem oftast är ofullständigt definierad och innehåller motstridiga krav och önskemål
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se