Senast ändrad: 2021-01-22
Godkänd: 2021-01-22

Programmet Teknik och ekonomi utbildar för dagens och morgondagens allt mer resultatorienterade företags- och organisationsstrukturer. Utbildningens mål är att kombinera en högskoleingenjörskompetens med betydande kunskaper inom företagsekonomi.

Programmets syfte är att förbereda studenterna för en yrkesroll som högskoleingenjör  inom ett arbetsfält som kombinerar teknik och ekonomi. Utbildningen ska ge högskoleingenjören förutsättningar att fungera som kunskapslänk mellan teknik- och ekonomiavdelningar. Beroende på vald teknikinriktning kan studenten komma att arbeta t.ex. som produktionschef, projektledare, teknisk konsult, teknisk inköpare eller produktutvecklare.

Utbildningen till högskoleingenjör ska också ge en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå, och utveckla intresse för ett fortsatt livslångt lärande och personlig utveckling inom både den egna specialiseringen och nya ämnesområden.

Kunskap och förståelse

En högskoleingenjör från programmet Teknik och ekonomi 180hp ska ha goda kunskaper, med bredd och viss fördjupning

 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

  visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

 • om samhälleliga, hållbara, och etiska aspekter av teknik och företagande.
 • inom företagsekonomi med tonvikt på kalkylering, marknadsföring och entreprenörskap, redovisning samt finansiering.

Färdigheter och förmågor

En högskoleingenjör från programmet Teknik och ekonomi 180hp ska

 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, - visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

En högskoleingenjör från programmet Teknik och ekonomi 180hp ska

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

I övrigt hänvisas till KTH:s lokala examensordning