Utbildningens genomförande

Masterprogram, ICT Innovation (TIVNM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2016-01-28
Godkänd: 2016-01-28

Utbildningens upplägg

Utbildningen är två-årig där de tre första terminerna omfattar kurser medan den fjärde terminen är avsedd för ett examensarbe. Termin 1 och 2 omfattar obligatoriska kurser och valda kurser enligt den valda inriktningen samt gemensamma kurser i I&E. Termin 3 läses på ett annat universitet och omfattar specialiserade kurser inom den valda inriktningen, samt gemensamma I&E kurser. Termin 4 är avsedd för examensarbetet som utförs i samarbete med ICT Labs partners.

Ett centralt inslag i denna utbildning är mobilitet. För det första så sker ett byte av studieort mellan år 1 och år 2, dvs. år två läses vid ett annat universitet än det först året. För det andra så garanterar programmet ´internships´ av hög kvalitet tillhandahållna av EIT ICTLabs konsortiets partnerföretag (Ericsson, Nokia, Orange, Philips, SAP och Siemens). Det valda ämnet för master uppsatsen skall vara baserad på en problematik i fokus för industri arbetet. En 6 ECTS uppsats med inriktning på Innovation och entreprenörsskap skall komplettera den tekniska 30 ECTS uppsatsen, givetvis med samma förankring i industriarbetet.

Utbildningen innehåller även ett flertal gemensamma aktiviteter där alla studenter ifrån alla universitet kommer att träffas för samarbete mellan de olika inriktningarna och i projektarbete kring EIT ICT Labs olika forskningsområden.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenten skall terminsregistreras varje termin (termin 1 och 2 vid universitet 1 och termin 3 och 4 vid universitet 2, där något av dessa universitet är KTH).

Studenten väljer teknisk inriktning och universitet vid ansökningstillfället. En individuell studieplan upprättas. Studenter kan ansöka om förändrad individuell studieplan under första halvan av termin 2.

En student får påbörja andra året efter beviljad uppflyttning. Villkoret för uppflyttning är att studenten skall examinerats på minst 80 % av kursmomenten för första året. Studieanmälan och kursval för kommande termin sker över KTHs hemsida senast 15 november och 15 maj.

Kursregistrering görs till den kursansvarige vid början av varje enskild kurs.

Tillgodoräknanden

Eventuellt tillgodoräknande följer KTHs policy som finns beskriven i KTHs regelverk.
Följande beslutsordning gäller:

Enligt KTH:s arbetsordning beslutar grundutbildningsansvarig om tillgodoräknande av hel kurs. Beslut om tillgodoräknande av hel kurs kan delegeras till programansvarig lärare om skolan utsett en sådan. Tillgodoräknande av del av kurs kan delegeras till examinator.

Utlandsstudier

I likhet med Erasmus Mundus program betonas starkt mobilitetsaspekten, där mobilitets-punkten ligger efter år ett. Utbildningen genomförs vid två universitet som väljs vid ansökan. Studenten erbjuds ´double degrees´ från dessa universitet efter genomförda studier.

För de olika inriktningarna finns följande mobilitetsmöjligheter:

Människa Dator Interaktion och Design (HCID)

  • första år: Aalto U., KTH, UPS
  • andra år: U. of Twente, Aalto U., KTH, UPS, TU Berlin, UCL.

Digital Media Teknik (DMTE)

  • första år: TU Delft, Aalto U., KTH
  • andra år: TU Delft, Aalto U, KTH, BME, UCL.

Distribuerade Tjänster och System (DITS)

  • första år: TU Berlin, Aalto U., U. Rennes
  • andra år: KTH, TU Berlin, Aalto U., U. Rennes, UPS

Internettekniker och arkitekturer (ITAK)

  • första år: TU Berlin, KTH, UPMC, UNITN
  • andra år: UNITN, KTH, UPMC, TU Berlin, UNS.

Inbyggda System (INSY)

  • första år: TU/e, KTH, TU Berlin
  • andra år: TU/e, Aalto U., KTH, TUCS, TU Berlin, UNITN.

Examensarbete

Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete samt betygssättning av examensarbete finns beskrivet i KTHs regelverkExamensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Villkor för att påbörja examensarbetet är att en huvuddel av studierna motsvarande minst 60 högskolepoäng, varav 30 med fördjupning på avancerad nivå inom huvudämnet, ska vara avklarade.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen.

Examensarbetet ska ges betyg enligt skalan A-F, utifrån tre KTH-gemensamma bedömningsgrunder: Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, Process, samt Presentation.

En 6 ECTS uppsats med inriktning på Innovation och entreprenörsskap skall komplettera den tekniska 30 ECTS uppsatsen, givetvis med samma förankring i industriarbetet.

Examen

KTHs lokala examensordning finns beskriven i KTHs regelverk.
Masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program skall utformas så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Examen benämns ”Teknologie masterexamen” / ”Degree of Master of Science” (120 credits).

De studerande som examineras från programmet får en dubbelexamen från KTH och det andra Universitet som studenten valt/accepterats av. De dubbla examina kompletteras med ett EIT ICTLabs certifikat som dokumenterar de EIT ICT Labs specifika inlärningsmålen som uppfyller EITs kvalitetsmål.

Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.