Senast ändrad: 2019-01-07
Godkänd: 2019-01-07

Utbildningens upplägg

Detta program kan genomföras i två olika former:

1. Inriktningar utan mobilitetskrav: två år vid KTH helt enligt KTH:s regelsystem och processer för antagning, studieavgifter, studieuppföljning och examination.

 • Människa-Dator Interaktion och Design KTH (HCIN) år 1+2
 • Digital Media Teknik KTH (DMTK) år 1+2
 • Internettekniker och arkitekturer KTH (ITAR) år 1+2
 • Inbyggda System KTH (INSM) år 1+2
 • Data Science KTH (DASE) år 1+2 
 • Autonoma System KTH (AUSY) år 1+2

2. Inriktningar med mobilitetskrav. Dessa genomförs i samarbete med EIT Digital i enlighet med undertecknade avtal. Detta inkluderar en obligatorisk geografisk mobilitet : studier år 1 resp. år 2  på  två universitet i två olika länder varav  ett år på KTH. Utöver svensk lagstiftning gäller här EIT Digitals regler och processer. Fullständig information finns på EIT Digitals hemsida (https://www.eitdigital.eu/).

 • Människa-Dator Interaktion och Design EIT (HCID) år 1 alternativt 2 på KTH.
 • Digital Media Teknik EIT (DMTE) år 1 alternativt 2 på KTH
 • Internettekniker och arkitekturer EIT (ITAK) år 1 alternativt 2 på KTH
 • Inbyggda System EIT (INSY) år 1 alternativt 2 på KTH
 • Datamoln och tjänster EIT (DAMO) år 2 på KTH
 • Data Science EIT (DASC) år 1 alternativt 2 läses på KTH
 • Autonoma System EIT (AUSM) år 1 alternativt 2 på KTH

Utbildningen är tvåårig där de tre första terminerna omfattar kurser medan den fjärde terminen utgöres av ett examensarbete. Termin 1 och 2 omfattar huvudsakligen obligatoriska kurser. Termin 3  omfattar obligatoriska och villkorligt valfria kurser enligt den valda specialiceringen. Kurser inom det affärsinriktade kursblocket är obligatoriska på såväl år 1 som år 2. 

 För inriktningar med mobilitetskrav gäller följande:

 • Utbildningen sker i samverkan med EIT Digital enligt gällande avtal.
 • Detta inkluderar en obligatorisk geografisk mobilitet: studier år 1 resp. år 2 på två universitet i två olika länder varav 1 år på KTH.
 • Utöver svensk lagstiftning tas här också hänsyn till utbytesuniversitets nationella lagstiftning samt EIT Digital's regler och processer. Fullständig  information om de senare finns på EIT Digitals hemsida ( https://www.eitdigital.eu/).
 • Examensarbetet (masters uppsatsen) bör vara ämnesmässigt väl grundat i industriellt relevanta problem resp. en industriellt miljö.
 • Utbildningen innehåller även ett flertal gemensamma aktiviteter : 'Kickoff', Sommarskola och 'Graduation Ceremony'. 

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För examensarbeten på KTH används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

För inriktningarna med mobilitetskrav används de medverkande universitetens egna betygssystem för respektive studieår. Konvertering av betyg sker vid behov enligt konverteringstabeller fastslagna i avtal.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenten ansöker om/tilldelas inriktning vid ansökningstillfället. En individuell studieplan upprättas. Studenter kan ansöka om förändrad individuell studieplan under första halvan av termin 2. En student får påbörja andra året efter beviljad uppflyttning. Villkoret för uppflyttning är att studenten skall ha slutfört minst 80 % av kursmomenten för första året med godkända resultat. För studenter på KTH sker kursval för kommande termin på KTH:s hemsida senast 15 november och 15 maj.

För inriktningar med mobilitetskrav skall studenter terminsregistreras varje termin (termin 1 och 2 vid universitet 1 och termin 3 och 4 vid universitet 2, där något av dessa universitet är KTH).  För studenter på dessa inriktingar hanteras den geografiska mobiliteten inför år 2 av EIT Digital.

Tillgodoräknanden

För kurser på KTH gäller följande: eventuella tillgodoräknanden följer KTH:s policy som finns beskriven i KTH:s regelverk. Grundutbildningsansvarig vid aktuell skola beslutar om tillgodoräknande av hel kurs. Besluten kan delegeras till programansvarig lärare om skolan utsett en sådan. Tillgodoräknande av del av kurs kan delegeras till examinator.

För inriktningarna med mobilitetskrav tillämpas utbytesuniversitetens egna rutiner för tillgodoräknande. 

Utlandsstudier

Utlandsstudier för inriktningar med mobilitetskrav

För inriktningar med mobilitetskrav ligger mobilitetspunkten efter år ett. Ett av de två åren genomföres vid annat universitet än KTH. Universitet väljs vid ansökan. Studenten har möjlighet att ansöka om examina från båda universiteten  efter genomförda studier. Följande mobilitetsmöjligheter erbjuds:

Människa Dator Interaktion och Design (HCID)

 • första år: Aalto U., UPS, UPM, U. of Twente.
 • andra år: U. of Twente, Aalto U., UPS, TU Berlin, UNITN, UPM

Digital Media Teknik (DMTE)

 • första år: TU Delft, Aalto U.
 • andra år: TU Delft, Aalto U, BME.

Internettekniker och arkitekturer (ITAK)

 • första år: TU Berlin,  UPMC, UNITN
 • andra år: UNITN, UPMC, TU Berlin, UNS, Institute Mines Telecom, UPM

Inbyggda System (INSY)

 • första år: TU/e, TU Berlin
 • andra år: TU/e, Aalto U., TUCS, TU Berlin, UNITN, BME

Datamoln och tjänster (DAMO)

 • första år: TU Berlin, Aalto U., U. Rennes 1, TUD
 • andra år: KTH, UR1, Aalto, TUB, TUD, UPS

Data Science (DASC)

 • första år: KTH, UNS, UPM, POLIMI, TU/e
 • andra år: KTH, UNS, Aalto, TUB, UPM, TU/e

Autonoma system (AUSM)

 • första år: Aalto, KTH, TU Berlin, U Trento
 • andra år: Aalto, KTH, TU Berlin, U Trento, EURECOM, ELTE

Överflyttning mellan inriktningar

För inriktningar utan mobilitetskrav erbjuds möjligheten att byta tiill inriktningar med mobilitetskrav. En separat ansökan för detta bör studenten inlämna till programledningen i början av år 1.

Val av inriktningar med mobilitetskrav är bindande. Orsaken är de särskilda förmåner som studenten erhåller i dessa fall. För överflyttning till inriktningar utan mobilitetskrav krävs en helt nya ansökan.

Examensarbete

Examensarbete genomförs på KTH för all studenter som genomför sitt år 2 på KTH. Övergripande regler och riktlinjer för examensarbete samt betygssättning av examensarbete finns beskrivet i KTH:s regelverk. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. Villkor för att påbörja examensarbetet är att de särskilda behhörighetskraven för kursen ska vara uppfyllda. Examensarbetet skall genomföras inom huvudområdet för utbildningen (datalogi eller elektroteknik).

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns angivna i examensarbetets kursplan.

För studenter på inriktningar med mobilitetskrav och som genomför år 2 på annat universitet, gäller detta universitets regler för examensarbete.

Examen

För inriktningar med mobilitetskrav har de studerande som examineras från programmet möjlighet att erhålla dubbla examina från KTH och det utbytesuniversitet som studenten antagits till. Ansökan om examen för det senare universitetet måste göras separat. De dubbla examina kan kompletteras med ett 'EIT Label Certificate' som dokumenterar uppfyllelsen av EITs specifika inlärningsmål.

För examen vid KTH gäller KTH:s lokala examensordning som finns beskriven i KTH:s regelverk. Denna examen benämns ”Teknologie masterexamen”, ”Degree of Master of Science”  120 hp. Masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Program är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven med  fullgjorda kurser om 120 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Ansökan om examen från KTH görs via personliga menyn på www.kth.se.