Senast ändrad: 2014-03-04
Godkänd: 2014-03-04

Utbildningens upplägg

Läsåret för KTH:s grundutbildning är indelat i fyra perioder. Läsperioderna omfattar vardera c:a sju veckor. Varje läsperiod följs av en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges tre omtentamensperioder; efter jul, efter maj och direkt före första läsperioden för läsåret. Kurser kan normalt tenteras vid ordinarie tentamenstillfälle samt vid ett ytterligare tillfälle per läsår.

Utbildningsplanen för kandidatprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik inleds med obligatoriska kurser i årskurserna 1-2.. I årskurs 3 ska studenten läsa en fördjupning om minst 20 hp, som väljs från ett block av villkorligt valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Villkorligt valbara kurser
Inom ramen för utbildningen finns utrymme avsatt för villkorligt valbara kurser. Dessa kurser listas i bilaga 1. Villkorligt valbara kurser får inte läsas i årskurs 1 och endast undantagsvis i årskurs 2. Efter ansökan kan studenter tillåtas läsa extra kurser i årskurs 3 som anges i slutbetyget men som inte kan ersätta de obligatoriska eller villkorligt valbara kurserna för att uppnå kraven för examen.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Inför varje termin skall den studerande lämna en obligatorisk studieanmälan till ICT-skolans kansli. Studieanmälan utgör grund för planering av programmet och dess kurser samt ligger till grund för terminsregistrering av studenten. Terminsregistrering krävs för att studieresultat skall kunna registreras och av CSN för utbetalning av studiemedel. 
Studieuppehåll
Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en läsperiod. Vid studieuppehåll har den studerande rätt att återkomma till studierna vid en senare angiven tidpunkt. Under studieuppehåll får den studerande göra kompletteringar och delta i examination av tidigare påbörjade kurser.Anmälan om studieuppehåll görs till ICT-skolans kansli. När den studerande avser återuppta sina studier är denne skyldig att göra en ny studieanmälan. 

Val av kurser
Studenten anmäler sig till samtliga kurser för nästkommande termin fr o m termin 2, via studera.nu

Ansökan skall göras senast:
- 15 november inför vårtermin
- 15 maj inför hösttermin 

Kursregistrering
För att resultat från en kurs skall kunna registreras måste studenten vara kursregistrerad på varje kurs i det studieadministrativa systemet LADOK som används för resultat-rapportering. Studenten skall i början av samtliga kurser registrera sig på kursen. Detta sker normalt genom anmälan till kursansvarig lärare. Student som registrerat sig på kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig lärare. 

Villkor för uppflyttning till högre årskurs
Följande krav gäller för uppflyttning till högre årskurs:
- Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade för uppflyttning till årskurs 2
- Minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 skall vara avklarade för uppflyttning till årskurs 3.

Observera att uppflyttning till högre årskurs inte automatiskt ger studenten rätt att delta i samtliga kurser i den högre årskursen då varje enskild kurs kan föreskriva speciella förkunskapskrav i form av avklarade kurser.

Val av fördjupningskurser
Val avfördjupning sker under vårterminen i årskurs 2. Val av fördjupning anmäls till ICT-skolans kansli. Fördjupningen består av minst 20 hp väl sammanhållna kurser valda från ett block av rekommenderade kurser. Student kan komponera en egen fördjupning eller välja en baserad på ett av flera rekommenderade paket av kurser. Fördjupningen skall godkännas av programansvarig lärare.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknanderätten är ett viktigt element för att gynna mobiliteten inom landet och mellan länder, för högskolans internationaliseringsarbete samt för det livslånga lärandet.

KTH skall ha ett öppet förhållningssätt till tillgodoräknande. Tillgodoräknande skall därför kunna ske även om exakt liknande utbildning inte finns vid KTH eller om innehållet i t ex kursplaner inte helt överensstämmer med KTH:s. De krav som KTH normalt ställer på utbildningens nivå och kvalitet skall beaktas vid tillgodoräknanden.

Begäran om tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs görs till programansvarig lärare. 

Tillgodoräknanden sker enligt KTHs policy för tillgodoräknanden:
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/prestationer?l=sv_SE

Utlandsstudier

Utlandsstudier i form av utbytesplatser bedrivs normalt på så kallad ”graduate”-nivå, dvs. det förutsätter att studenten redan har en kanididat/bachelor-examen och studerar på Master-nivå. Programmet har därför i dagsläget inga upparbetade kontakter för utbytestudier med andra universitet/högskolor. Student som på egen hand önskar ordna studier utomlands under årskurs 3 kan få detta prövat på samma sätt som övriga tillgodoräknanden. Sådan prövning måste ske innan utlandsstudierna påbörjas.

Examensarbete

Som en obligatorisk del i utbildningen ingår ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng motsvarande c:a 2.5 månaders heltidsarbete.
- Examensarbetet utförs inom ett ämne centralt för programmets teknikområde. Om den studerande önskar utföra examensarbete inom annat ämnesområde skall detta godkännas av programansvarig lärare.
- Examensarbete får inte påbörjas innan uppgiften godkänts av examinator vid vald institution/skola och anmäls på särskild blankett till ICT-skolans utbildningskansli.
- Innan examensarbetet får påbörjas måste huvuddelen av studierna, 140 högskolepoäng, vara avklarade. Studenten får heller inte ha fler än två oavslutade kurser av de obligatoriska kurserna i åk 1 och 2 inkluderat obligatoriska kurser inom vald inriktning.
- Examinator ansvarar för att den studerande bedöms ha tillräckliga förkunskaper för den valda uppgiften.
- Examensarbete kan utföras vid institution/skola eller vid företag inom Sverige elller utomlands.
- Examensarbetet skall visa att studenten är kapabel att självständigt tillämpa de kunskaper som förvärvats under hela studietiden och skall därför genomföras i slutet av utbildningen
- Examensarbetet skall utgöra prov på ett självständigt ingenjörsmässigt/vetenskapligt arbete omfattande teoretisk, praktisk eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och presentationer.
- Examensarbetet är betygsatt och genomförs individuellt.
- Handledare utses av examinator. 

Mer detaljerad beskrivning av kraven för examensarbete finns i kursplanen för vald examensarbetskurs samt i KTHs riktlinjer för examensarbete
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete?l=sv_SE

Examen

Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven samt KTHs lokala examensordning. Vid examen har den studerande fullföljt kurser om 180 högskolepoäng, varav

  • matematiska-naturvetenskapliga ämnen om minst 25 högskolepoäng;
  • minst 90 högskolepoäng (inkl 15 högskolepoäng examensarbete) med succesiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Benämning på examen
Teknologie kandidatexamen I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått. 

Ansökan om examen
Ansökan görs på särskild blankett och ställs till ICT-skolans kansli. KTHs lokala examensordning:
http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina?l=sv_SE