Utbildningens mål

Magisterprogram, ljusdesign (TLODM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2018-09-20
Godkänd: 2018-11-05

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2019-2020.

Se alltid www.kth.se för information om senaste fastställd utbildningsplan.

Utöver de mål som specificeras i högskoleförordningen finns även särskilda mål för ljusdesignprogrammet.

En studerande som har slutfört programmet ska kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa teoretisk och experimentbaserad kunskap om ljus ur ett visuellt, fysiskt, perceptuellt och biologiskt perspektiv.
 • Visa teoretisk och experimentbaserad kunskap om enheter, metrik, teorier och tillvägagångssätt inom ljusdesign, för artificiellt ljus och dagsljus.
 • Visa kunskap om och förståelse för metoder, processer, teorier och verktyg inom området ljusdesign och dessas roll vid utformning av byggda och naturliga miljöer.
 • Vara medveten om relationen mellan belysning och arkitektur och dess inverkan på individens och samhällets upplevelse av tid och rum.
 • Visa kunskap om hållbara koncept och synsätt ur ett samhälleligt och miljömässigt perspektiv.

Färdigheter och förmågor

 • Visa förmåga att självständigt identifiera, formulera, analysera och lösa problem inom området ljusdesign, för lösningar baserade på artificiellt ljus och dagsljus.
 • Visa förmåga att tillämpa en helhetssyn på design som tar hänsyn till det rumsliga sammanhanget, belysningens visuella, perceptuella och biologiska effekt samt normativa frågor och hållbarhetsfrågor.
 • Visa förmåga att samarbeta i grupp, fatta och motivera beslut som grupp, vara öppen för kritik och diskussion.
 • Visa förmåga att inom givna ramar formulera, planera och leverera koncept för arkitektonisk belysning utomhus och inomhus, som följer designprocessen och KTH-metoden.
 • Visa förmåga att tillämpa avancerade tekniker och verktyg.
 • Visa förmåga att i internationella sammanhang muntligt och skriftligt presentera, diskutera och kommunicera resultat till en akademisk och professionell publik, med hjälp av de mest lämpliga teknikerna och verktygen för att illustrera och visualisera visioner, koncept och lösningar.
 • Visa förmåga att självständigt samla ny kunskap från andra discipliner och använda denna i designprocessen.
 • Visa förmåga att samla, analysera och sammanfatta teoretisk eller experimentell kunskap med hjälp av en akademisk metod för forskning och skrivande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att kritiskt kommentera och självständigt analysera resultat inom området.
 • Visa ett tillvägagångssätt som inbegriper yrkesmässigt och etiskt ansvar.
 • Förstå att problem relaterade till ljusdesign ofta är komplicerade, utifrån ett design-, byggnads- och urbant perspektiv, inte går att definiera fullt ut och ibland innehåller motstridiga villkor.
 • Visa förmåga att följa utvecklingen inom disciplinen och analysera hur denna kommer att påverka genomförandet.
 • Visa förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap för att förbättra sin kompetens.

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se.