Årskurs 2

Masterprogram, matematik (TMAKM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Observera att examen från TMAKM handläggs av Stockholms universitet!

MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp, är obligatorisk och ges av Stockholms universitet varje höst.

Av de villkorligt valbara kurserna ska en kurs ur varje ämnesgrupp läsas (algebra och geometri, analys, topologi samt diskret matematik).

Här är länkar till 2 hemsidor med bra information:

http://www.math-stockholm.se/master/

https://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/avanceradniva/kommande-lasar

Nedan listas kurser som ges på Stockholms universitet.

MM8019 Kommutativ algebra och algebraisk geometri(vvk algebra och geometri) ges på Stockholms universitet H18.
MM8040 Funktionsteori med flera komplexa variabler ges på Stockholm universitet H18.

Dessutom finns följande kurser på programmet men som EJ ges läsåret 18/19:

DD2445 Komplexitetsteori (valfri)

SF2704 Valda ämnen i matematik I (valfri)

SF2733 Elementär differentialgeometri (valfri)

SF2735/MM8020Homologisk algebra och algebraisk topologi (vvk algebra och geometri)

SF2739/MM8008 Partiella differentialekvationer (vvk Analys)

SF2740 Grafteori (vvk diskret matematik)


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Diskret matematik
7,5 hp 3,7 3,8
SF2743 Avancerad reell analys I
Analys
7,5 hp 3,7 3,8
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 hp 7,5
SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 hp 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 hp 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp 7,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 1,5 4,5
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7,5 hp 3,7 3,8
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5