Årskurs 1

Masterprogram, matematik (TMAKM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp, är obligatorisk och ges av Stockholms universitet varje höst.

Av de villkorligt valbara kurserna ska en kurs ur varje ämnesgrupp läsas (algebra och geometri, analys, topologi samt diskret matematik).

Här är länkar till 2 hemsidor med bra information:

http://www.math-stockholm.se/master/

https://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/avanceradniva/kommande-lasar

Nedan listas kurser som ges på Stockholms universitet.

MM8002Topologi (vvk topologi) ges på Stockholms universitet H18.
MM8005 Galoisteori (valfri) ges på Stockholms universitet V19.
MM8019 Kommutativ algebra och algebraisk geometri (vvk algebra och geometri) ges på Stockholms universitet H18.
MM8039 Avancerad reell analys II (vvk analys) ges på Stockholms universitet V19.
MM8040 Funktionsteori med flera komplexa variabler ges på Stockholm universitet H18.

Dessutom finns följande kurser på programmet men som EJ ges läsåret 18/19:

DD2445 Kompexitetsteori (valfri)

SF2704 Valda ämnen i matematik I (valfri)

SF2705/MM8003Fourieranalys (vvk analys)

SF2716 Valda ämnen i matematik II(valfri)

SF2724 Valda ämnen i matematik IV(valfri)

SF2730 Valda ämnen i matematik V (valfri)

SF2728/MM8012 Talteori(vvk diskret matematik)

SF2733 Elementär differentialgeometri (valfri)

SF2734 Analytiska funktioner II (valfri)

SF2735/MM8020Homologisk algebra och algebraisk topologi (vvk algebra och geometri)

SF2738/MM8021Representationsteori för ändliga och kompakta grupper (valfri).

SF2739/MM8008 Partiella differentialekvationer (vvk Analys)

SF2740 Grafteori (vvk diskret matematik)

SF2742 Konvexa polytoper (valfri)

SF2827 Fördjupningskurs i optimering (valfri)

SF2972 Spelteori (valfri)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60339 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SF2741 Enumerativ kombinatorik
Diskret matematik
7,5 3,7 3,8
SF2743 Avancerad reell analys I
Analys
7,5 3,7 3,8

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DD2442 Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 7,5
SF2940 Sannolikhetsteori 7,5 7,5
SF2942 Portföljteori och riskvärdering 7,5 7,5
SF2975 Finansiella derivat 7,5 7,5
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 1,5 4,5
SF2720 Kaotiska dynamiska system 7,5 3,7 3,8
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 6,0
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 7,5
SF2863 Systemteknik 7,5 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 60284 7,5 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 60286 7,5 7,5
SF2930 Regressionsanalys 60135 7,5 7,5
SF2971 Martingaler och stokastiska integraler 60138 7,5 7,5
DD2352 Algoritmer och komplexitet 60573 7,5 4,5 3,0
DD2448 Kryptografins grunder 60574 7,5 3,0 4,5
SF2722 Differentialgeometri 60360 7,5 3,7 3,8
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60285 7,5 7,5
SF2943 Tidsserieanalys 60136 7,5 7,5
SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik 60137 7,5 7,5