Årskurs 1

Masterprogram, matematik (TMAKM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp, är obligatorisk och ges av Stockholms universitet varje höst.

Av de villkorligt valbara kurserna ska en kurs ur varje ämnesgrupp läsas (algebra och geometri, analys, topologi samt diskret matematik).

Här är länkar till 2 hemsidor med bra information:

http://www.math-stockholm.se/master/

https://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/avanceradniva/kommande-lasar

Nedan listas kurser som ges på Stockholms universitet.

MM8002Topologi (vvk topologi) ges på Stockholms universitet H18.
MM8005 Galoisteori (valfri) ges på Stockholms universitet V19.
MM8019 Kommutativ algebra och algebraisk geometri (vvk algebra och geometri) ges på Stockholms universitet H18.
MM8039 Avancerad reell analys II (vvk analys) ges på Stockholms universitet V19.
MM8040 Funktionsteori med flera komplexa variabler ges på Stockholm universitet H18.

Dessutom finns följande kurser på programmet men som EJ ges läsåret 18/19:

DD2445 Kompexitetsteori (valfri)

SF2704 Valda ämnen i matematik I (valfri)

SF2705/MM8003Fourieranalys (vvk analys)

SF2716 Valda ämnen i matematik II(valfri)

SF2724 Valda ämnen i matematik IV(valfri)

SF2730 Valda ämnen i matematik V (valfri)

SF2728/MM8012 Talteori(vvk diskret matematik)

SF2733 Elementär differentialgeometri (valfri)

SF2734 Analytiska funktioner II (valfri)

SF2735/MM8020Homologisk algebra och algebraisk topologi (vvk algebra och geometri)

SF2738/MM8021Representationsteori för ändliga och kompakta grupper (valfri).

SF2739/MM8008 Partiella differentialekvationer (vvk Analys)

SF2740 Grafteori (vvk diskret matematik)

SF2742 Konvexa polytoper (valfri)

SF2827 Fördjupningskurs i optimering (valfri)

SF2972 Spelteori (valfri)