Senast ändrad: 2017-12-11
Godkänd: 2017-12-11

Utbildningens upplägg

Läsåret på KTH börjar i slutet av augusti/början av september och avslutas i slutet av maj/början av juni. Året är uppdelat på fyra läsperioder. Läsperioderna är ungefär 7 veckor långa, eller minst 33 läsdagar, och avlutas med en tentamensperiod. Utöver de fyra ordinarie tentamensperioderna ges fyra  omtentamensperioder; före jul, i april, i början av juni och i augusti direkt före första läsperioden för läsåret. Läsåret innehåller 40 veckor. Undervisning kan, om nödvändigt, schemaläggas utanför läsåret.

För aktuell läsårsindelning vid de övriga samarbetsuniversiteten, se resp. universitet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg för examensarbeten.

Villkor för deltagande i utbildningen

Varje student ska vid första läsårets början välja spår på programmet.

Minst 45 hp måste slutföras under det första läsåret, inklusive omtentamensperioden i augusti, för att studenten ska bli uppflyttad till andra årskursen på programmet.

Kursanmälan

Kursanmälan görs av alla programstudenter via www.antagning.se, 1-15 november/1-15 maj inför kommande termin.

Terminsregistrering

Programstudenter ansvarar för att göra terminsregistrering inför varje termin. Detta görs via ”Personliga menyn”, KTHs hemsida, under en begränsad period vid varje terminsstart. Terminsregistrering innebär att studenten är aktiv och möjliggör resultatregistrering.

Tillgodoräknanden

Under särskilda förhållanden, och i samråd med programansvarige, kan poäng för tidigare studier tillgodoräknas enligt KTH:s policy för tillgodoräkning.

Utlandsstudier

Senare del av programmet och/eller examensarbetet kan förläggas utomlands i enlighet med KTHs riktlinjer för studentutbyte.

Examensarbete

Ett examensarbete om 30 hp på avancerad nivå genomförs i slutet av utbildningen (oftast den fjärde terminen). Syftet med projektet är att låta studenten studera ett problem mer ingående än vad som är möjligt i kurserna. Arbetet kan genomföras på KTH, något av partneruniversiteten eller i näringslivet, i Sverige eller utomlands. För att få starta ett examensarbete, måste en student ha avlutat minst 60 högskolepoäng inom programmet.

Val av examensarbete måste godkännas av programansvarig.

Examensarbetet betygsätts med P / F.

Examen

För att avlägga Teknologie masterexamen krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk, www.kth.se.

Studenter som uppfyller alla krav kommer att tilldelas en dubbel Master of Science Degree, en

från vart och ett av de två universiteten för år ett och år två. Detaljerade namn på examen från

partneruniversiteten kan hittas här:

http://www.nor-mar-eng.org/Education/Degrees_and_Diplomas

Studenter måste ansöka om examen.

Fullständig information om kraven på KTHs examens kan hittas i KTHs regelverk, examensordning: www.kth.se

Ansökan om examen

När utbildningen är avslutad ansöker man om en examen. Studenter ansöker om examen via personliga menyn på www.kth.se