Senast ändrad: 2019-08-21
Godkänd: 2019-08-21

Utbildningens upplägg

Läsåret
Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning förekomma utanför läsåret.

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se

Första årskursen erbjuds som distansutbildning. Alla KIC InnoEnergy ansökningar kommer att hanteras av Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Programmets struktur
Programmet sträcker sig över fyra terminer varav de två första, ( år ett), ges antingen av KTH eller UPC.
Den tredje och fjärde terminen, ( år 2), väljs i enlighet med det önskade specialområdet, inklusive önskat område för examensarbete. Dock måste valet vara sådant att programmets obligatoriska mobilitetsvillkor uppfylls, vilket till exempel innebär att en student som studerar år 1 vid KTH måste välja ett annat universitet och specialområde för år 2.
I den fjärde (sista) terminen kan den studerande utföra examensarbetet i en industriell miljö med gemensam handledning av forskare från något av de deltagande universiteten. De två första terminerna anses grundläggande inom området hållbara energisystem, och förnybar energi. Integrerat i år 1:s läroplan är också energihushållning, inledande affärsutveckling och introduktion i entreprenörskap.

Under andra halvåret arrangeras programmets första vårseminarium vid ett av partneruniversiteten. Under vårseminariet, behandlas bland annat banbrytande forskning inom området. Mellan andra och tredje terminen, är studenten ålagd att åta sig ett praktikarbete där studenterna kombinerar sina erfarenheter av lärande från termin 1 och 2 till ett grundläggande problem i energi- och miljöteknik.

Under tredje och fjärde terminen erbjuder förutom KTH, de övriga partnerna kurser inom fyra specialiserings områden (se ovan), tillsammans med en gemensam obligatorisk kurs om 7 hp som berör avancerade environomiska frågeställningar.
Även under andra årets studier kommer studenten att tillämpa sina kunskaper i ett projekt inom industrin eller hos någon av partneruniversiteten vilket kommer att utgöra grunden för examensarbetet. Detta inkluderar även det andra obligatoriska vårseminariumet som varar en vecka på ett av partneruniversiteten och inkluderar en avancerad diskussion om forskning inom området. Utbildningen avslutas med en gemensam examensceremoni hos ett av partneruniversiteten.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kursstrukturen beskrivs i bilaga 1, och de kommer att beskrivas närmare på programmets webbplats www.exploreselect.eu. Den studerande måste anmäla sig till de enskilda kurserna i enlighet med partneruniversitetens beslut.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Då programmet är ett samarbetsavtal mellan KTH och sex andra universitet förekommer olika betygssystem.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via personlig meny på www.kth.se

Anmälan till kurser inom program
Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser läsa. Anmälan till kurs görs via www.antagning.se alternativt www.universityadmissions.se

• 1 - 15 maj inför höstterminen
• 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande inte gör sin anmälan via www.antagning.se alternativt www.universityadsmissions.se,  beaktas ansökan endast i mån av plats. Studenten får information om hur anmälan görs från utbildningskansliet.

Kursregistrering
Den studerande ska vid kursstart registrera sig på alla kurser. Kursregistrering ska göras individuellt antingen via personlig inloggning på www.kth.se eller enligt instruktioner från kursgivande skola. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska snarast anmäla detta enligt instruktioner från kursgivande skola. Registrering på kurs förutsätter att den studerande antagits till kursen.

För att få studera vidare från termin 1 till 2 ska minst 22 högskolepoäng vara avklarade efter omtentamen period i januari, och ska ha försökt att klara alla de obligatoriska uppgifter (beräkningar, simuleringar och lab.) av terminens kurser. Minst 80% av dessa måste vara godkända.

För uppflyttning från termin 1 till 2
Minst 50 högskolepoäng ur årskurs 1 enligt utbildningsplanens kurslista, skall vara avklarade t o m omtentamensperioden i augusti samt att alla inlämningsuppgifter är inlämnade och minst 80% av dessa är godkända.

För uppflyttning från termin 3 till 4 ska minst 80 högskolepoäng avklarats i slutet av tentamensperioden i januari, samt att alla inlämningsuppgifter har avklarats och att minst 90% av dessa har godkänts.

Individuell studieplan
Den student som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.
Individuell studieplan kan innebära att studenten ej kan garanteras heltidsstudier.

Se KTHs regelverk: www.kth.se.

Val av inriktning Det finns ingen begränsning på antalet tillgängliga platser vid varje partneruniversitet.

Tillgodoräknanden

Tillgodoräknande av kurser från annat universitet/högskola både i Sverige eller utomlands, kan under vissa omständigheter räknas som en del av programmet. Studenter som vill tillgodoräkna tidigare akademiska studier ska lämna in en ansökan till programmets styrelsekommitté.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

Examensarbete

Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng.

För att särskild behörighet till examensarbetskurs om 30 hp på avancerad nivå ska vara uppfylld ska minst 60 hp kurser på avancerad nivå vara slutförda. Kurserna på avancerad nivå ska innefatta kurser i programmet som är relevanta för examensarbetet samt kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik.

För att starta examensarbetet skall minst 80 högskolepoäng ha uppnåtts. Alla obligatoriska inlämningsuppgifter ska vara avklarade och minst 90% av dessa uppgifter är godkända (enligt beskrivningen "terminsinkrivning" ovan).

Projektet kan genomföras antingen på en industri, kommunal verksamhet, agentur eller vid ett av partneruniversiteten. Ett partneruniversitet kan ha särskilda krav för examensarbete.

KTHs övergripande regler och riktlinjer för examensarbete 30 högskolepoäng för masterexamen 120 högskolepoäng finns i KTHs regelverk. www.kth.se

Examen

Ansökan om examen
Den studerande måste ansöka om examen. Ansökan ska göras genom personlig inloggning på KTHs webb där "Examensansökan" finns under rubriken Program.

Villkor för masterexamen 120 högskolepoäng
Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyllt de nationella examenskraven och med godkänt betyg i samtliga kurser som igår i den studerandes studieplan om 120 högskolepoäng, varav;

minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 60 högskolepoäng (inkl 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Beroende på det valda spåret av studier, kan en dubbel examen utfärdas från ett av partneruniversiteten.

Hänvisnings till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning, www.kth.se.