Senast ändrad: 2010-08-18
Godkänd: 2010-08-18

De grundläggande målen för kandidatexamen enligt Högskoleförordningen (bilaga 2) om kunskap och förståelse på vetenskaplig grund inom huvudområdet samt förmåga till självständig och kritisk analys, gäller för programmet Medicinsk informatik.

Programmets syftar till att integrera kunskaper inom medicin och hälso- och sjukvård med kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik. Medicinsk informatik använder modern informations- och kommunikationsteknik för att stödja och utveckla hälso- och sjukvård, för medicinsk utbildning och forskning. Patienter och allmänhet är en viktig målgrupp för den nya teknikens användning.

Utbildningen skall ge grundläggande kunskaper och förståelse inom biomedicin, medicin och beteendevetenskap, samt förtrogenhet med hälso- och sjukvårdens och samhällets processer. I utbildningen ingår träning i problemformulering, planering, ledning, genomförande, utvärdering och presentation av projekt inom medicinsk informatik. 

Utbildningen ska förbereda studenterna för en yrkesverksamhet inom IT-tillämpningar för hälso- och sjukvård hos vårdgivare och tillverkande företag inom området. Utbildningen ska ge kunskap om grundläggande processer och organisation inom hela hälso- och sjukvårdsområdet liksom ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

Den utexaminerade studenten skall kunna arbeta inom ett brett fält av teknisk verksamhet omfattande projektledning, konstruktion, underhåll, drift, information, kravspecifikation, beställning och försäljning mm.  

Utbildningen ska lägga en vetenskaplig grund för möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom området och samtidigt ha en sådan tillämpad karaktär att den utexaminerade studenten är anställningsbar inom området.

Utbildningen ska skapa medvetenhet om hur tekniken påverkar individ och samhälle, om att ta hänsyn till människors förutsättningar och behov, om samhällets mål avseende resurshushållning, och om ekonomi och miljö. Utbildningen ska ge kunskaper om de lagar och förordningar som gäller för datasäkerhet inom vården, samt belysa IT inom hälso- och sjukvård från ett vårdvetenskapligt och etiskt perspektiv med tonvikt på respekt för patienters integritet och säkerhet.

Studenten ska, baserat på de allmänna målen enligt Högskoleförordningen med avseende på medicinsk vetenskap och data- och systemvetenskapliga ämnen, kunna delta i utvecklingen av:

  • medicinska informationssystem inom hälso- och sjukvård därtill relaterad forskning;
  • kommunikationssystem för användning inom hälso- och sjukvård kopplade till patienter och nätverksbaserade informationssystem;
  • medicinska beslutsstödssystem;
  • webbportaler för både personal och patienter;
  • medicinska bildanalyssystem;
  • system för telemedicinska applikationer;
  • säkerhets- och integritetsfrågor vid hantering av patientrelaterad information, och
  • medicinska utvecklingsprojekt inom informationsteknologi. 

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt