Utbildningens mål

Masterprogram, medicinsk teknik (TMLEM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-24

Programmet utgör de två sista åren på KTH:s civilingenjörsutbildning inom Medicinsk teknik och ska utbilda framtidens ingenjörer för arbete i det tvärvetenskapliga området där teknik och medicin möts. En teknologie master inom Medicinsk teknik kommer att ha kunskaper för att i olika medicintekniska sammanhang kunna både analysera och lösa problem samt tänka innovativt.

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall en teknologie master som utexaminerats från Medicinsk teknik vid KTH visa:

Kunskap och förståelse

 • djupa kunskaper inom det medicintekniska området
 • kunskaper inom anatomi, fysiologi och medicin samt förståelse för hälso- och sjukvårdens behov av tekniska lösningar
 • kunskap om vetenskapliga redskap för att analysera, bearbeta och värdera fakta samt kännedom om hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap

Färdigheter och förmågor

  • förmåga att självständigt, såväl som i grupp, kunna omsätta kunskaper och förmågor i praktisk handling med hänsyn tagen till relevanta vetenskapliga, yrkesmässiga/professionsrelaterade och samhälleliga bedömningar och ställningstaganden.
  • förmåga att analysera, formulera och hantera tekniska problem ur ett användar- och system­perspektiv, med utgångspunkt i behov och funktion och även med hänsyn till affärsmässiga villkor, medicinska hänsyn och teknikens samspel i samhället.
  • förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med olika målgrupper, särskilt sjukvårdens olika aktörer, på en nivå som krävs för en internationell karriär.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • ansvarstagande och känsla för etik vad gäller tekniska, medicinska, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga frågeställningar
  • medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden påverkar definition och bedömningar av tekniska och medicinska problem
  • ett kritiskt förhållningssätt till etablerade metoder och teorier samt till hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap
  • vilja att följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom det medicintekniska området