Senast ändrad: 2018-06-19
Godkänd: 2018-06-19

Utbildningens upplägg

Denna utbildningsplan är fastställd av skolchefen på CSC 2017-09-01 och gäller för studerande som påbörjar utbildningen läsåret 2018/2019.

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret.

Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb http://www.kth.se/student/

Programmets första år ägnas huvudsakligen åt de obligatoriska kurserna men ger också utrymme för valfria kurser. Andra året består av obligatoriska kurser, valfria kurser samt examensarbete (30 högskolepoäng).

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

De olika kursernas mål, förkunskapskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna i Kurs och programkatalogen på KTHs studentwebb. För varje årskurs finns en lista över ingående kurser.

Vissa kurser ges av Stockholm School of Entrepreneurship; ett samarbete mellan Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Konstfack och KTH.

Kurser kan examineras på många olika sätt, t.ex. genom hemuppgifter som presenteras antingen muntligt eller skriftligt, datorlaborationer, projektarbeten eller skriftliga tentamina.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

Val av kurser 

Ansökan om antagning till kurs

Anmälan till kurs skall göras den

  • 1 - 15 maj inför höstterminen
  • 1 - 15 november inför vårterminen

via KTHs anmälan till kurs inom program (AKP) med studentens kth.se-konto via antagning.se

Om studenten ej gör sitt kursval via detta system beaktas hens ansökan endast i mån av plats.

Innan ansökan om antagning till språkkurs görs ska test för nivåplacering göras.

På ett fåtal kurser är platsantalet begränsat. Urval görs av kursgivande skola enligt instrukttion på kurshemsida.

Den studerande får endast läsa de kurser som ingår i dennes studieplan.

Villkor för fortsatta studier

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Se KTHs regelverk: http://www.kth.se/

Tillgodoräknanden

Studenten har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet. KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se

Utlandsstudier

Under vissa omständigheter, och i överenskommelse med programansvarig, kan studier genomföras vid andra universitet inom eller utanför Sverige. Högskolepoäng kan erhållas i enlighet med KTHs lokala regler, se http://www.kth.se

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfatta 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Det är studentens ansvar att, med stöd från KTH, hitta en en lämplig uppgift för sitt examensarbete.

Mer information om reglerna för examensarbeten vid KTH finns på http://www.kth.se/

Examen

Teknologie masterexamen erhålls efter genomgånget utbildningsprogram. Programmet är utformat så att den studerande vid examen uppfyller de nationella examenskraven och har fullgjort kurser om 120 högskolepoäng där:

  • minst 90 högskolepoäng utgörs av kurser på avancerad nivå, varav 60 högskolepoäng (inklusive 30 högskolepoäng examensarbete) med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen.

Studenterna måste ansöka om examen och också visa papper på sin kandidatexamen (eller motsvarande).

Se KTHs lokala examensordning http://www.kth.se/

Namn på examen
Teknologie masterexamen
Degree of Master of Science