Utbildningens mål

Masterprogram, media management (TMMTM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-01-21
Godkänd: 2019-01-21

Mediemanagementprogrammet fokuserar på utveckling och kommersiell drift av medieprodukter och medietjänster avsedda för konsumenter, och programmet erbjuder därför kurser som ger relevant kunskap om teknik, innehåll, produktion, innovation, distribution, juridik, marknadskunskap och företagsledning inom medieindustrin och närliggande områden.

Programmets huvudsakliga mål är att förse studenterna med de kunskaper som behövs för att leda medieföretag, som en förberedelse för avancerat arbete eller fortsatt forskarutbildning. Programmet är mångvetenskapligt, förenande kurser i medieteknik, interkulturell kommunikation, projektledning, företagsledning, innovation och företagsutveckling.

Förutom detta gäller högskoleförordningens mål för masterexamen.

Kunskap och förståelse

Mediemanagementprogrammet ger studenterna:

- grundläggande kunskap och förmåga att framgångsrikt, självständigt och i grupp, leda utveckling, produktion och marknadsföring av medietjänster och produkter, att lösa managementrelaterade problem, och att leda innovationsprocesser;

- kunskap om aktuell teknik, teknikutveckling och operativ praxis för medieproduktion, distribution och konsumtion, samt om mediejuridik och interkulturell kommunikation;

- kunskap om hur man utforskar affärsmöjligheter och fattar strategiska affärsbeslut i den snabbt föränderliga medieindustrimiljön.

Färdigheter och förmågor

Mediemanagementprogrammet ger studenterna:

- färdighet i att kritiskt och självständigt identifiera och beskriva komplexa situationer och problem, och i att utvärdera olika tekniska, organisatoriska och kommersiellt gångbara lösningar;

- kompetens att fortsätta studierna på forskarnivå;  

- förmåga att planera och använda relevanta metoder för att utföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, med avseende på såväl mänskliga behov som krav från samhället beträffande ekonomisk, social och hållbar utveckling;

- förmåga att arbeta effektivt i arbetslag tillsammans med människor med olika vetenskaplig, yrkesmässig och kulturell bakgrund;  

- förmåga att kommunicera med forskare och med personer verksamma inom den praktiska verksamheten på ett kompetent sätt, både muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:

- kritiskt granska ett problem och på ett självständigt sätt förvärva den information och kunskap som är nödvändig för att kunna bilda sig en kvalificerad åsikt; 

- ha förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området och ta ansvar för att hålla sin egen kunskap aktuell.

Härutöver gäller mål för masterexamen som definieras i högskoleförordningen.