Utbildningens genomförande

Masterprogram, materialteknik (TMSEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer, läsperioder finns i KTH-handboken.

Utbildningens struktur

Första terminen läses teknikintensiva kurser. Kurserna är teoretiskt inriktade med en del laborativa moment. De flesta kurser innehåller moment med praktisk och individuell kunskapsinhämtning. Stor vikt läggs vid muntliga och skriftliga redovisningar.

Termin två fördjupas kunskaperna i kurser som bygger på den första terminen. Den ”verktygslåda” som påbörjades termin ett utökas med framförallt datorsimuleringar. Antalet praktiska moment i kurserna ökar.

Under termin tre utförs ett mindre projektarbete. Detta väljs efter eget intresse, i samråd med programmets lärare. Sista terminen ägnas åt ett examensarbete som utförs i grupp om två eller individuellt. Examensarbetet kan utföras vid ett industriföretag eller på en institution.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november och 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:

- terminsregistreras

- kursregistreras

- få resultat inrapporterade

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade t o m tentamensperioden i augusti. Studenter som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. Huvudsyftet med den individuella studieplanen är att studenten ska klara av de kvarvarande momenten under nästkommande läsår. I studieplanen ska de kvarvarande momenten ingå samt lämpliga kurser från nästa årskurs. Särskild hänsyn ska tas till kursernas förkunskapskrav.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken.

Examensarbete

KTHs regler för examensarbeten för masterexamen med ämnesdjup finns i KTHhandboken.

Allmänt gäller att en huvuddel av studierna ska vara avklarade innan examensarbetet påbörjas.

KTHs regler för examensarbeten finns I KTH-handboken

KTH-Handbok 2, Flik 15.5

www.kth.se/info/kth-handboken/II/15/5.html

Examen

För att avlägga masterexamen inom huvudämnet Materialvetenskap (eng. Degree of Master of Science (Two Years)) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 120 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng.

KTHs lokala examensordning finns i KTH-handboken.