Utbildningens mål

Masterprogram, materialteknik (TMSEM), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2010-03-12
Godkänd: 2010-03-15

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen finns även specifika mål för detta program. Den som utexamineras från programmet ska …

Kunskap och förståelse

• ha bred kunskap om såväl material som processer för att kunna utveckla och tillverka nya material och produkter.

• ha fördjupade kunskaper inom sin valda specialisering.

• ha sådan kunskap att han/hon kommer att kunna arbeta inom materialrelaterad industri inom forskning/utveckling såväl som i produktion och framställning.

Färdigheter och förmågor

• kunna identifiera, formulera, analysera och lösa problem med hänsyn till aktuella omständigheter (vetenskapliga, ingenjörsmässiga samt samhälleliga) utifrån en etisk och professionell ståndpunkt.

• visa fördjupad förmåga att syntetisera och implementera färdigheter inom såväl material som processer

• ha god förmåga att utnyttja moderna modellerings- och simuleringsmetoder samt deras applikationer

• ha sådana färdigheter i presentation och kommunikation så att goda förutsättningar för ett effektivt arbete uppnås, såväl individuellt som i en multinationell grupp

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• visa ett professionellt och etiskt ansvarstagande i vetenskapliga, tekniska, ekologiska och samhälleliga verksamheter.

• ha förståelse för att ingenjörsmässiga problem, betraktade i ett systemperspektiv, ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland innehålla motstridiga villkor

KTHs lokala examensordning finns i KTH-handboken.