Senast ändrad: 2020-05-08
Godkänd: 2020-05-08

Kunskap och förståelse

För att avlägga Teknologie masterexamen inom programmet Molekylär vetenskap och teknik ska studenten:

 • visa allmän kunskap och förståelse i kemi och fördjupade kunskaper inom valda kemiområden.
 • ha insikt i aktuell forskning och utveckling.
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund för fysiska och kemiska processer, olika energislag och deras omvandling, egenskaper och användning av olika material, och bedöma tillämpligheten av de använda modellerna i olika sammanhang.
 • visa kunskap om betydelsen av kemiska, termodynamiska och kinetiska aspekter för kemiska reaktionsvägar.
 • visa kunskap i hur molekyler är uppbyggda, kemiska och molekylära mät- och karakteriseringstekniker, molekylära reaktioner, molekylära interaktioner och deras inverkan på egenskaper, metoder för syntes och tillverkning av molekyler, material och ytor samt molekylära aspekter av hållbar utveckling.
 • kunna tillämpa kunskaper i matematik, numerisk analys och andra kunskaper inom kemiområdet.

Färdigheter och förmågor

För att avlägga Teknologie masterexamen inom programmet Molekylär vetenskap och teknik ska studenten:

 • visa förmåga att utveckla kemiska produkter och tillämpa systematiskt tänkande när det gäller val av råvaror, energi, säkerhet, miljö, mänskliga förhållanden och behov samt ett hållbart samhälle.
 • visa förmåga att identifiera, formulera och hantera aktuella och verkliga problem hämtade från industrin, samhället och forskningen, utifrån möjligheter och begränsningar.
 • visa förmåga att bedöma rimlighet i erhållna resultat samt jämföra och utvärdera alternativa lösningar.
 • ha laborativa färdigheter och kunskaper om säker hantering av kemikalier, och förmåga att genomföra och utvärdera experiment i laboratorieskala samt i större skala.
 • visa kompetens att använda IT-verktyg för informationssökning.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera, diskutera idéer och resultat, samt kommunicera med personer som inte har den tekniska eller vetenskapliga kunskapen.
 • ha förmåga att effektivt arbeta som individ och i grupp, samt kunna planera och genomföra projekt inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För att avlägga Teknologie masterexamen inom programmet Molekylär vetenskap och teknik ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt granska litteratur och tekniker inom områden relaterade till kemi.
 • visa förmåga att ta ställning till etiska frågor inom sitt yrkesområde.
 • visa förståelse för det faktum att kemirelaterade problem kan vara komplexa, ofullständigt definierade och innehålla motstridiga villkor och även överväga sociala, ekonomiska, kommersiella, miljö- och arbetsmiljöaspekter.
 • visa förmåga att snabbt skaffa sig kunskaper inom nya områden och tillämpa ny kunskap till innovation och utveckling av kemiska produkter.