Senast ändrad: 2020-02-13
Godkänd: 2020-02-13

Masterprogrammet i nanoteknik syftar till att bygga upp en förståelse av mikrostrukturens betydelse för material­, komponent­ och systemegenskaper, samt omvänt hur dessa egenskaper kan påverkas genom en manipulering av mikrostrukturen på atomär eller molekylär skala. Den syftar vidare mot en god kännedom om olika nanokomponenter samt deras tillämpningar och tillverkningsteknologi. Dessutom läggs stor vikt vid förståelsen och handhavandet av avancerade analysmetoder för såväl material­ som komponentegenskaper. I ett mer övergripande perspektiv formuleras målen enligt den nationella examensbeskrivningen:

Kunskap och förståelse

För masterexamen i nanoteknik ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom nanoteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings­ och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom nanoteknik
 • ge exempel på och förklara sociala, etiska och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling inom området nanoteknik.

Färdigheter och förmågor

För masterexamen i nanoteknik ska studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings­ och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet
 • baserat på olika definitioner av hållbar utveckling illustrera och peka ut perspektiv där framsteg inom nanoteknik kan vara relevanta för en hållbar utveckling i samhället
 • känna till begreppet hållbart utnyttjande av ändliga resurser och kunna påvisa hur detta påverkar introduktionen av nya nanomaterial. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen i nanoteknik ska studenten

 • visa förmåga att inom nanoteknikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings­ och utvecklingsarbete
 • visa förmåga att jämföra och värdera möjligheter och begränsningar inom nanoteknik i samhället och hur nanoteknik används ur ett hållbarhetsperspektiv
 • visa insikt i nanoteknikens risker ur ett miljö- och hälsoperspektiv
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.