Senast ändrad: 2008-03-25
Godkänd: 2008-08-22

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen samt KTH:s lokala examensordning (KTH-handboken) finns även specifika mål för detta program.

Kunskap och förståelse

Den som utexamineras från programmet ska

 • visa en bred teknisk grund för arbete inom produktutveckling eller produktions- och tillverkningsteknik
 • visa kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap
 • visa förståelse för hur olika variabler samverkar inom produktframtagning

Färdigheter och förmågor

Den som utexamineras från programmet ska

 • visa god förmåga att självständigt, såväl som i grupp, identifiera, formulera och hantera tekniska och organisatoriska problem inom maskintekniska områden med hänsyn till rådande möjligheter och begränsningar, från idé/behov till specifikation, utveckling och avveckling samt att leda processer för problemlösning/realisering
 • visa viss förmåga att leda personal och verksamheter på olika organisatoriska nivåer, i mångkulturella och mångdisciplinära projektgrupper
 • ha god förmåga att utnyttja moderna modellerings- och simuleringsmetoder samt deras applikationer som stöd för beslut i sin yrkesroll
 • visa förmåga att hantera och forma produkter, processer och system utifrån både tekniska, etiska och ekonomiska aspekter,
 • visa kunskaper om produkter och systems utformning för att bäst anpassas till människans önskemål och behov och med hänsyn till miljö- och andra samhällsaspekter
 • ha sådana färdigheter i presentation och kommunikation så att goda förutsättningar för ett effektivt arbete uppnås, såväl individuellt som i grupp
 • besitta individuella och professionella färdigheter som ledarskap, projektledning och kommunikation för ett arbete som ingenjör i ledande befattning eller som ledare i teknikintensiva företag

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den som utexamineras från programmet ska

 • ha god förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade och ibland innehålla motstridiga villkor
 • visa känsla för ansvar och etik vad gäller tekniska, organisatoriska, ekonomiska, ekologiska och samhälleliga verksamheter
 • ha insikt om hur omgivning och kulturella skillnader påverkar produktframtagningsprocessen