Utbildningens mål

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-12-20
Godkänd: 2019-12-20

Masterprogrammet i systemteknik och robotik behandlar analys, design och reglering av komplexa tekniska system. Inom programmet lär sig studenterna de teoretiska grunderna inom modellering, reglering och optimering av komplexa system.

Det finns många tillämpningsområden för system- och reglerteknik, och inom programmet kan studenterna välja att inrikta sig mot ett av fyra olika spår: robotik och autonoma system, elektriska system, nätverksbaserade kontrollsystem samt system- och reglerteori. 

Programmets tvärvetenskapliga anda sammanför kurser inom elektro- och systemteknik och datorvetenskap och kommunikation. Studenterna inom programmet tillgodogör sig kunskap och förståelse nödvändig vid arbete med komplexa system inom olika områden, både inom akademin och också inom industrin.

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

  • ha fördjupade kunskaper inom aktuell teori och utvecklingen inom studieområdet
  • ha en fördjupad förståelse och hög kompetens inom systemteknik
  • självständigt kunna identifiera och formulera problem rörande system- och reglerteknik, samt kunna genomföra en kvalificerad analys med adekvata metoder.

Färdigheter och förmågor

Vid arbete med komplexa system krävs breda kunskaper inom en rad ämnen. För masterexamen skall studenten:

  • förvärva breda baskunskaper i kärnämnen inom det tekniska området så som signalbehandling, design, reglering, analys och programmering, vilket är grundläggande för förståelse av komplexa system.
  • visa förmåga att förstå problem inom andra områden än det valda specialiseringsområdet.
  • förvärva färdigheter i att arbeta i projekt, samt i vetenskaplig teori och metodik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utrustade med ovan nämnda färdigheter och förmågor, är målet också att ge studenterna tillräcklig kunskap för att:

  • kunna kritiskt granska andras arbete och ta ställning i olika frågor inom teknikområdet

  • visa förmåga att inom det tekniska området kunna göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter
  • ha insikt i teknologins möjligheter och begränsningar samt-, dess roll i samhället
  • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, samt ta ansvar för att utveckla hans/hennes kunskap.