Senast ändrad: 2018-11-13
Godkänd: 2018-11-13

Utbildningens upplägg

Programmet är ett tvåårigt, varje år består av fyra perioder.

  • Period 1: september/oktober
  • Period 2: november/december
  • Period 3: januari/februari
  • Period 4: mars/april/maj

Varje kurs i programmet erbjuds i en viss period.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

60 hp måste erhållas från obligatoriska kurser (detta inbegriper examensarbete), 30 hp måste erhållas från villkorligt valfria kurser för respektive spår och 30 hp valfria kurser får läsas.

Programmet erbjuder två specialiseringsspår: programvaruteknik och data science.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Kurser väljs av studenten terminen innan de undervisas.

Tillgodoräknanden

Hänvisning till KTH:s policy som återfinns i KTH:s regelverk:

https://intra.kth.se/styrning/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva-1.660818,

Utlandsstudier

Kurserna bör följas vid KTH. Examensarbetet kan utföras vid ett universitet eller företag i annat land.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfattar . Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

I examensarbetet ska studenten visa att han/hon kan lösa ett givet mönster eller forskningsproblem till stor del på egen hand, med begränsad vägledning från den handledande läraren. Den studerande skall själv planera hur man ska hantera uppgiften, bedöma vilka svårigheter som finns i de enskilda stegen, kunna göra en realistisk tidsplan för projektet, identifiera hinder och problem och föreslå förändringar av den ursprungliga uppgiften eller planera om det anses nödvändigt.

Den studerande skall visa att han/hon kan hitta relevant, relaterat arbete i litteraturen och sätta sitt eget arbete i perspektiv till annat arbete. Om projektet omfattar design av hårdvara eller mjukvara skall studenten att kunna visa riktigheten i konstruktionen. Relevanta experiment måste utformas och genomföras så att han/hon kan dra entydiga och användbara slutsatser. Slutligen skall projektet beskrivas på ett välstrukturerat sätt i en rapport och en presentation.

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

Masterexamen uppnås efter avslutade kurser och avhandling med totalt minst 120hp. Examen benämns "Teknologie Masterexamen", på engelska "Degree of Master of Science (två år)".

Examen utfärdas efter ansökan från den studerande. Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.