Senast ändrad: 2018-11-13
Godkänd: 2018-11-13

Utveckling av datornätverk och kommunikationsteknik ger en ny teknisk grund för att utforma programvarusystem. Systemen blir distribuerbara, konfigureringsbara och anpassningsbara och tillhörande komponenter kräver en hög grad av autonomi. Den uppsättning av anordningar där distribuerade applikationer kan fungera varierar från arbetsstationer till personliga digitala assistenter (PDA). Distribuerade datormiljöer antar också att informationskällor och kontroll kan vara decentraliserad över nätet. Allt detta gör processen med att utveckla distribuerade programvarusystem betydligt mer komplex än för centraliserade system.

Ny teknisk utveckling skapar en stor efterfrågan från industrin av ingenjörer som kan designa mjukvarusystem som använder den nya tekniken. Detta Mastersprogram är avsett att vara ett pedagogiskt svar på en sådan industriell efterfrågan.

Programmet betonar kombinationen av grundläggande principer i distribuerad beräkning med moderna metoder av programvaror och system design.

Programmet ger studenten "state-of-the-art” kunskaper inom området och ger praktiska färdigheter för att möta dagens industriella krav samt förmåga att anpassa sig till ny utveckling av morgondagens teknik.

Kunskap och förståelse

Efter slutfört program skall studenten

 • känna till grundläggande moderna metoder i programvaruutveckling och dataanalys
 • förstå olika metoder för mjukvaruutveckling och kunna diskutera deras tillämplighet vad gäller gränser, förmåner, restriktioner och komplementaritet
 • känna till grundläggande Distribuerad AI metoder för att lösa problem med decentraliserad kontroll
 • känna till grundläggande begrepp och principer för distribuerade system
 • förstå distribuerade algoritmer och ha orientering om distribuerade arkitekturer och middleware
 • identifiera och beskriva exempel på hållbarhetsaspekter relaterade till ämnesområdet datalogi och datateknik
 • Ha fördjupad kunskap inom valt specialiseringsområde
 • muntligt samt skriftligt ge exempel på och förklara sociala, etiska samt miljömässiga aspekter av hållbar utveckling inom ämnesområdet datalogi och datateknik.
 • ha 

Färdigheter och förmågor

Efter slutfört program skall studenten ha möjlighet att

 • använda moderna mjukvaruutvecklingsmetoder, dataanalysmetoder och teknik i praktisk systemutveckling
 • applicera distribuerade AI metoder för att tillhandahålla lösningar för förekommande distribuerade problem och problem där expertis distribueras
 • utforma, genomföra och upprätthålla distribuerade programvarusystem för ett brett spektrum av applikationer, inklusive system för peer-to-peer och cloud computing och system med tjänster arkitektur, big data system och internet-baserade system
 • baserat på olika definitioner av hållbar utveckling illustrera och peka ut perspektiv där framsteg inom datalogi och datateknik kan vara av relevans för olika typer av hållbar utveckling i samhället.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall

 • visa förmåga att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess användning
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för utvecklingen av sin egen kunskap
 • visa förmåga att jämföra och värdera möjligheter och begränsningar för distribuerade programvarusystem och hur de används i samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.