Senast ändrad: 2019-03-31
Godkänd: 2019-05-22

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i två terminer, höst- och vårtermin. Varje termin omfattar två läsperioder.

För information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder hänvisas till http://www.kth.se/student/schema.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Information gällande betygsskala finns i kursplanerna.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurs inom programmet samt registrering på kurs. Kursregistrering görs via den personliga menyn på www.kth.se

För studenter som påbörjar utbildning från och med höstterminen 2018 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. Krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Tillgodoräknanden

Studenter har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utlandet. KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTHs regelverk, www.kth.se.

För mer information hänvisas till programmets studievägledning.

Utlandsstudier

Det finns möjlighet till studentutbyte under utbildningen inom ramen för befintliga avtal.

För mer information och rekommendation om lämplig termin för utbytesstudier hänvisas till programmets internationella handläggare.

Examensarbete

Ett examensarbete (30 högskolepoäng) är obligatoriskt för att slutföra en masterexamen på KTH.

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Studenten kan välja examensarbetets inriktning från listan i bilaga 1. Ytterligare detaljer för hur examensarbetet skall utföras finns i KTHs regelverk.

Om en student avser att genomföra ett examensarbete inom ett annat ämnesområde, måste det gpdkännas av grundutbildningsansvarig.

För examensarbeten används betygen godkänd (P) och underkänd (F).

Examen

Titel: Teknologie masterexamen inom huvudområdet samhällsbyggnad, 120 högskolepoäng

För examen krävs godkänt betyg i kurser omfattande 120 högskolepoäng, varav följande ska ingå:

  • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive programmets obligatoriska och villkorligt valfria kurser
  • 30 högskolepoäng examensarbete.
  • högst 30 högskolepoäng helt valfria kurser

I det fall att masterprogrammet fungerar som avslutning till en civilingenjörsexamen i samhällsbyggnad tillkommer examenskrav enligt utbildningsplanen i samhällsbyggnad. Bland annat ska en civilingenjörsexamen omfatta matematisk-naturvetenskapliga ämnen om minst 45 högskolepoäng.

Ansökan om examen

Ansökan om examen görs via webbtjänsten i den personliga menyn på www.kth.se