Senast ändrad: 2008-03-18
Godkänd: 2008-03-18

Utbildningens upplägg

Med beaktande av utbild­ningens målgrupp och dess behov liksom de formella kraven på en magisterutbildning, kan utbildningen delas upp i tre olika block.

  • Det första blocket handlar om att förbättra och fördjupa kurs­deltagarnas kunskaper huvudsakligen i logistik för att stärka deras professionella kompetens inom detta område.
  • Det andra blocket syftar till att utveckla deltagarnas ledaregenskaper t.ex. när det gäller att leda och driva projekt.
  • Det tredje blocket slutligen, utgörs av avslutande projektarbeten med fördjupning inom något område som kursdeltagren behöver förstärka.

Utbildningen kan läsas på halvfart.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande varje vår och höst gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs via ”Mina sidor” på KTHs webbplats, mellan den 1 och 15 november resp. 1 och 15 maj.

I och med studieanmälan har teknologen anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för teknologen att:

- terminsregistreras

- kursregistreras

- få resultat inrapporterade

- få möjlighet till att få studiemedel från CSN

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att den studerande inte deltar i undervisningen under minst en termin.

Beviljat studieuppehåll ger den studerande rätten att återkomma till studierna vid angiven tidpunkt. Under studieuppehållet får den studerande göra kompletteringar och delta i examination i tidigare påbörjad kurs.

Ansökan om studieuppehåll lämnas till studievägledare, som beviljar eller avslår an­sökan. När den studerande avser att återuppta studierna skall en studieanmälan göras enligt ovan.

Om den studerande, efter studieuppehållsperioden, inte lämnat studieanmälan eller anmält förlängt studieuppehåll registreras studieavbrott.

Kursregistrering

Varje studerande skall vid första schemalagda undervisningstillfället signera en kurs­registreringslista. Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen skall snarast anmäla detta till kursansvarig.

Det ligger på den studerandes ansvar att se till att eventuella förkunskaper från tidigare kurs inom utbildningen uppnåtts inför ny kurs. Information om förkunskapskrav finns i respektive kursplan.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTHs webbplats.

KTHs policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH-handboken

Utlandsstudier

Studenter på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands

Examensarbete

I utbildningen ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Det innebär omkring 10 veckors heltidsstudier. KTHs regler för examensarbeten för magisterexamen finns i KTH-handboken. Se vidare: Riktlinjer för examensarbeten, Skolan för teknik och hälsa

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 24 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll.
  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator.
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under vårterminen.
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.
  • Handledare utses av examinator

Examen

För att avlägga magisterexamen, Master of Science (one year), i Tillämpad logistik krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 60 högskolepoäng.

Kurs som innehållsmässigt överlappar annan eller andra kurser i programmet kan inte medräknas inom ramen för de 60 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

För att få examen skall den studerande ansöka om detta på en blankett och bifoga kvitto på erlagd kåravgift.