Senast ändrad: 2008-03-18
Godkänd: 2008-03-18

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen samt KTH:s lokala examens­ordning (KTH-handboken) skall en magister som utexaminerats från Tillämpad logistik vid KTH visa:

Kunskap och förståelse

·         god insikt i att logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet i ett företag

·         god insikt i att logistik i första hand handlar om att få ett företags flöden att fungera på ett kundanpassat och kostnadseffektivt sätt

·         god insikt i att logistik är något som berör hela företaget och inte bara en del av det d v s ha tillägnat sig en helhetssyn på ett företags flöden

Färdigheter och förmågor

·         god förmåga att utifrån sin kunskap om de olika aktiviteterna i flödet kunna se helheten och förstå hur det egna agerandet påverkar resultatet för helheten

·         god förmåga att kunna förändra sin del av logistiken på ett sådant sätt att det gynnar helheten och inte leder till suboptimeringar

·         god förmåga att i grupp och självständigt kunna identifiera, analysera och lösa olika typer av logistiska problemställningar på ett akademiskt metodmässigt sätt

·         god förmåga att kunna presentera och kommunicera utarbetade logistiska förslag

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• god förmåga att förutsättningslöst och utifrån en teoretisk referensram angripa olika logistiska problemställningar
• ha förståelse för att logistik är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som kan beröra alla etablerade funktioner i ett företag
• kunna värdera olika logistiska lösningar utifrån deras samlade ekonomiska konsekvenser för företaget