Senast ändrad: 2012-03-16
Godkänd: 2012-03-16

Utbildningens upplägg

Läsår, terminer och läsperioder hämtas från KTH:s regelverk.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studieanmälan

En förutsättning för att få delta i studier är att den studerande gör en studieanmälan för kommande termin. Detta görs enligt KTH:s anvisningar.

I och med studieanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen. Först därefter blir det möjligt för studenten att:

  • terminsregistreras
  • kursregistreras
  • få resultat inrapporterade
  • få möjlighet till studiemedel från CSN

Anmälan till kurser inom programmet gör studenten enligt KTH:s anvisningar.

Tillgodoräknanden

Student har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet. Blankett finns på KTH:s webbplats.

KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk,www.kth.se

Utlandsstudier

Studenter på programmet har möjlighet att utföra examensarbetet utomlands.

Examensarbete

Examensarbete omfattar 15 högskolepoäng på avancerad nivå.  Minst 30 högskolepoäng skall vara avklarade, varav 15 högskolepoäng med fördjupning på avancerad nivå inom huvudområdet.

För examensarbetet gäller:

  • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
  • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under vårterminen
  • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
  • Handledare utses av examinator

KTH:s regler för examensarbeten finns i KTH:s regelverk, www.kth.se

Examen

För att avlägga magisterexamen i Tillämpad logistik (eng. Degree of Master of Science in Applied Logistics (1year), krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 60 högskolepoäng.

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se