Senast ändrad: 2014-04-09
Godkänd: 2014-09-12

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall en magister som utexaminerats från Tillämpad logistik vid KTH:

Kunskap och förståelse

  • kunna styra logistiska flöden och få dem att fungera på ett kundanpassat och kostnadseffektivt sätt
  • ha en helhetssyn på ett företags flöden och insikt i hur det egna agerandet påverkar resultatet för helheten
  • kunna presentera och kommunicera logistiska förslag

Färdigheter och förmågor

  • ha förståelse för logistik som en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet i ett företag
  • ha förmåga att förändra det egna ansvarsområdet inom verksamhetens logistik med syfte att undvika suboptimeringar
  • ha förmåga att i grupp och självständigt identifiera, analysera och lösa olika typer av logistiska problemställningar på ett akademiskt metodmässigt sätt
  • ha förmåga att värdera olika logistiska lösningar utifrån deras samlade ekonomiska konsekvenser för företaget

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • förstå att logistik är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som kan beröra alla etablerade funktioner i ett företag

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se