Utbildningens mål

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2017

Senast ändrad: 2018-04-03
Godkänd: 2018-04-03

Huvudsyftet med detta program är att utbilda skickliga tillämpade matematiker, väl förberedda för avancerade positioner inom industrin eller fortsatta forskningsstudier.

Kunskap och förståelse

En masterexamen i tillämpad matematik och beräkningsmatematik innebär:

 • en bred kunskap om tillämpad matematik samt en signifikant fördjupad kunskap om sitt valda specialiseringsområde som inkluderar tekniker för matematisk modellering, analys av matematiska modeller och simulering,
 • att självständigt kunna tillämpa matematiska teorier, metoder och modeller,
 • att kunna formulera och angripa nya problemställningar på ett vetenskapligt sätt, genom att ha ett kreativt, kritiskt och systematiskt förhållningssätt till tillämpad matematik.

Färdigheter och förmågor

Med en masterexamen i tillämpad matematik och beräkningsmatematik kan studenten:

 • formulera matematiska modeller, välja lämpliga metoder för att undersöka dessa modeller, bland annat med hjälp av datorer och effektiva beräkningsmetoder,
 • analysera olika matematiska modeller inom vetenskap och teknik samt arbeta kreativt, systematiskt och kritiskt,
 • finna lösningsstrategier för viktiga klasser av matematiska problem, med vetskap om olika verktygs möjligheter och begränsningar
 •  arbeta effektivt i grupp,
 • kommunicera resultat och slutsatser på ett kompetent och begripligt sätt, både muntligt och skriftligt, till företagsledning, experter och mot samhället i stort,
 • följa och aktivt delta i forskning och utveckling inom den valda inriktningen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Med en masterexamen i tillämpad matematik och beräkningsmatematik kan studenten: 

 • kritiskt bedöma giltighet och begränsningar för resultat från olika matematiska modeller,
 • identifiera behov av ytterligare kunskap inom området och ta initiativ till att hålla sin individuella kunskap aktuell.

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se