Senast ändrad: 2020-03-09
Godkänd: 2020-03-09

Huvudsyftet med detta program är att utbilda skickliga tillämpade matematiker, väl förberedda för avancerade positioner inom industrin eller fortsatta forskningsstudier.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad masterexamen i tillämpad matematik och beräkningsmatematik ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom tillämpad matematik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom sitt valda specialiseringsområde samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa fördjupad metodkunskap inom tillämpad matematik, inklusive tekniker för matematisk modellering, analys av matematiska modeller och simulering.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad masterexamen i tillämpad matematik och beräkningsmatematik ska studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,

 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,

 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,

 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,

 • självständigt tillämpa matematiska teorier, metoder och modeller,

 • formulera matematiska modeller, välja lämpliga metoder för att undersöka dessa modeller, bland annat med hjälp av datorer och effektiva beräkningsmetoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad masterexamen i tillämpad matematik och beräkningsmatematik ska studenten

 • visa förmåga att inom tillämpad matematik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,

 • kritiskt bedöma giltighet och begränsningar för resultat från olika matematiska modeller,

 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.